مقاله مقایسه تاثیر آموزش مراقبت از پیس میکر به دو روش آموزش گروهی و آموزش با لوح فشرده، بر آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی – درمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک، سال ۹۱ – ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مراقبت های نوین از صفحه ۱۰ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر آموزش مراقبت از پیس میکر به دو روش آموزش گروهی و آموزش با لوح فشرده، بر آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی – درمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک، سال ۹۱ – ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیس میکر مصنوعی
مقاله آموزش
مقاله پرستاران
مقاله آگاهی
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: حکمت پو داوود
جناب آقای / سرکار خانم: ظهور علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آریتمی های قلبی، از شایع ترین بیماری های قلبی – عروقی هستند. پیس میکر – به عنوان یکی از روش های درمانی – بسیاری از علائم بیماران را برطرف می نماید. اطلاع از روش های آموزش نوین در مقایسه با روش های سنتی، به مدرسین در خصوص استفاده از روش موثرتر آموزش پرستاران، به منظور ارائه مراقبت صحیح از این بیماران کمک می کند. هدف از این پژوهش، مقایسه تاثیر دو روش آموزش با لوح فشرده و آموزش گروهی بر میزان آگاهی و عملکرد پرستاران در مراقبت از پیس میکر بود.
روش تحقیق: در این مطالعه مداخله ای با طرح دوگروهی، ۴۰ پرستار شاغل در بخش های مراقبت قلبی بیمارستان های آموزشی شهر اراک در سال ۱۳۹۱، به روش سرشماری انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آموزش با لوح فشرده و آموزش گروهی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها برای سنجش آگاهی، پرسشنامه و چک لیست ارزیابی عملکرد بود. پرسشنامه و چک لیست، قبل و یک ماه بعد از آموزش توسط پرستاران و پژوهشگر تکمیل گردید. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار SPSS )ویرایش ۱۷) تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: امتیاز آگاهی در دو روش آموزش با لوح فشرده و آموزش گروهی به ترتیب از ۱۳٫۴۰±۴٫۷ و ۱۵٫۱۰±۷٫۲۶ قبل از آموزش به ۲۷٫۸۵±۲٫۴۳ و ۲۵٫۸۵±۴٫۲۵ بعد از آموزش و امتیاز عملکرد از ۷٫۴۰±۴٫۱۸ و ۱۰٫۴۵±۷٫۱۶ قبل از آموزش به ۲۷٫۳۰±۱٫۴۵ و ۲۴٫۸۵±۳٫۲۲ بعد از آموزش افزایش یافت. میانگین امتیاز آگاهی و عملکرد واحدهای پژوهش بعد از آموزش، در دو روش به طور معنی داری افزایش یافت (P³۰٫۰۰۰۱). تفاوت معنی داری در میزان افزایش آگاهی بین دو روش مشاهده نشد؛ در حالی که در مورد عملکرد، این اختلاف معنی دار بود (P³۰٫۰۰۰۱).
نتیجه گیری: هر چند دو روش آموزش گروهی و آموزش با لوح فشرده، در ارتقای آگاهی و عملکرد پرستاران موثر بود اما روش لوح فشرده در افزایش عملکرد، موثرتر بود؛ لذا با توجه به مزایای فراوان آن از جمله: به صرفه بودن، امکان رویت فیلم در هر زمان و…، به کارگیری آن در برنامه های آموزشی توصیه می شود.