مقاله مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر وب، شبیه سازی و مرسوم بر میزان ماندگاری دانش و مهارت اداره خونریزی بعد از زایمان در دانشجویان مامایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم اسفند ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۸ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر وب، شبیه سازی و مرسوم بر میزان ماندگاری دانش و مهارت اداره خونریزی بعد از زایمان در دانشجویان مامایی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهی
مقاله خونریزی پس از زایمان
مقاله مامایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کردی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی فکاری فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خدیوزاده طلعت
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاقی فریده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خونریزی پس از زایمان، یکی از مهمترین علل مرگ و میر مادران در دنیا است. بیشتر این مرگ ها ناشی از تاخیر در تشخیص و اداره مناسب خونریزی پس از زایمان است. از طرفی کیفیت آموزش مامایی تاثیر عمیقی بر ارائه مناسب خدمات دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش مبتنی بر وب، شبیه سازی و مرسوم بر میزان ماندگاری دانش و مهارت اداره خونریزی بعد از زایمان در دانشجویان مامایی انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی سه گروهه در سال ۱۳۹۲ بر روی ۵۴ دانشجوی مامایی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد انجام شد. دانشجویان در گروه مبتنی بر وب به مدت ۱ هفته به صورت آنلاین، افراد گروه شبیه سازی به مدت ۴ ساعت در مرکز مهارت های بالینی و افراد گروه مرسوم به مدت ۴ ساعت به صورت سخنرانی آموزش دیدند. قبل، یک هفته و یک ماه بعد از دوره آموزشی، آزمون آگاهی و بالینی ساختارمند عینی گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۱٫۵) و آزمون های کای دو، آنالیز واریانس یک طرفه، کروسکال والیس و فریدمن انجام شد. سطح معنی داری در تمام موارد ۰٫۰۵>p درنظر گرفته شد.
یافته ها: میزان ماندگاری دانش و مهارت اداره خونریزی پس از زایمان در دانشجویان مامایی، ۱ هفته و ۱ ماه بعد از آموزش، در هر سه گروه مبتنی بر وب (۰٫۰۰۱=p)، شبیه سازی (۰٫۰۰۱=p) و مرسوم (۰٫۰۰۱=p) افزایش معنی داری یافت.
نتیجه گیری: آموزش، میزان ماندگاری دانش و مهارت اداره خونریزی پس از زایمان را افزایش می دهد. ماندگاری مهارت اداره خونریزی پس از زایمان در گروه آموزش مبتنی بر وب بیشتر از گروه مبتنی بر شبیه سازی و مرسوم است، بنابراین می توان از آموزش مبتنی بر وب که روشی در دسترس است، استفاده کرد.