مقاله مقایسه تاثیر آموزش راهبردهای تصویرسازی ذهنی، تفکر بلند، بازنمایی کتبی و بازنمایی حرکتی بر عملکرد دانش آموزان ابتدایی در حل مسائل کلامی ریاضی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۱۲ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر آموزش راهبردهای تصویرسازی ذهنی، تفکر بلند، بازنمایی کتبی و بازنمایی حرکتی بر عملکرد دانش آموزان ابتدایی در حل مسائل کلامی ریاضی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش ریاضی
مقاله بازنمایی حرکتی
مقاله بازنمایی کتبی
مقاله تفکربلند
مقاله تصویر سازی ذهنی
مقاله مسائل کلامی ریاضی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: سعدی پور اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: دلاور علی
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این پژوهش که به روش آزمایشی انجام شده است، مقایسه تاثیر آموزش راهبردهای تصویر سازی ذهنی، تفکر بلند، بازنمایی کتبی و بازنمایی حرکتی بر عملکرد دانش آموزان پسر پنجم ابتدایی در حل مسائل کلامی ریاضی بوده است. بدین منظور، از طریق روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی دو مدرسه ابتدایی پسرانه از ناحیه ۳ آموزش و پرورش شهر اصفهان انتخاب شد. .به صورت تصادفی ۷۵ نفر از دانش آموزان این ۲ مدرسه انتخاب و به صورت تصادفی نیز به ۵ گروه ۱۵ نفری شامل گروه تصویر سازی ذهنی، گروه تفکر بلند، گروه بازنمایی کتبی یا نوشتاری (رسم شکل، تصویر، جدول، نوشتن کلمات و نمادها)، گروه بازنمایی حرکتی (استفاده از دست ها) و گروه کنترل تقسیم شدند. به تمامی دانش آموزان ۵ گروه یک پیش آزمون شامل ۱۲ مساله کلامی ریاضی وآزمون ماتریس های پیشرونده ریون داده شد. تفاوت معناداری بین میانگین نمره های کسب شده توسط دانش آموزان ۵ گروه در پیش آزمون و آزمون هوشی ریون مشاهده نشد. به هر یک از گروه های آزمایشی به مدت ۱۰ جلسه ۴۵ دقیقه ای آموزش داده شد. گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکرد. پس از اتمام جلسات آموزشی، تمامی افراد ۵ گروه، به پس آزمون حل مسائل کلامی ریاضی که فرم مشابه و همتای پیش آزمون بوده است، پاسخ دادند. تحلیل واریانس یک طرفه بر روی تفاضل نمره های پیش آزمون – پس آزمون دانش آموزان گروه های آزمایشی و کنترل، تفاوت های قابل ملاحظه و معناداری را بین گروه ها نشان داد. دانش آموزان گروه بازنمایی کتبی و گروه تصویر سازی ذهنی، در مقایسه با گروه کنترل، عملکرد بهتری در پس آزمون نشان دادند. نتایج به دست آمده، تاثیرمثبت استفاده از روش های بازنمایی کتبی و تصویرسازی ذهنی را در حل مسائل کلامی ریاضی، تایید می کنند.