مقاله مقایسه تاثیر آموزش تغذیه با استفاده از وبلاگ، وبلاگ مشارکتی گروهی و پیامک بر قند و چربی های خون در بیماران دیابتی نوع دو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۲۶۱ تا ۲۶۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر آموزش تغذیه با استفاده از وبلاگ، وبلاگ مشارکتی گروهی و پیامک بر قند و چربی های خون در بیماران دیابتی نوع دو
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیامک
مقاله قند خون
مقاله چربی های خون
مقاله دیابت نوع دو
مقاله وبلاگ
مقاله وبلاگ مشارکتی گروهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: پاسدار یحیی
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی زاده حسین
جناب آقای / سرکار خانم: اشتریان حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استفاده از روش های نوین آموزشی ممکن است در کنترل بیماری و کاهش عوارض آن موثر باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش تغذیه با استفاده از وبلاگ، وبلاگ مشارکتی گروهی و پیامک بر قند و چربی های خون در بیماران دیابتی نوع دو انجام شد.
روش کار: این مطالعه نیمه تجربی در سال ۱۳۹۱ در مرکز دیابت کرمانشاه انجام شد. جامعه آماری شامل مبتلایان به بیماری دیابت نوع دو تحت پوشش مرکز دیابت کرمانشاه بودند که به روش نمونه گیری در دسترس، تعداد ۶۰ نفر در سه گروه ۲۰ نفری انتخاب شدند. داده ها به وسیله انجام آزمایشات بیوشیمیایی در دو نوبت قبل از مداخله آموزشی و سه ماه بعد از آن جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس و تی زوجی توسط نرم افزار SPSS انجام شد.
نتایج: FBS و HbA1c آزمودنی ها در آزمایشات قبل و بعد از آموزش درگروه وبلاگ، وبلاگ مشارکتی گروهی و پیامک از لحاظ آماری، کاهش معنی داری نداشت. در گروه وبلاگ (P<0.01) T-C و (P<0.01) LDL-C به طور معنی داری کاهش یافت، ولی تغییر معنی داری درTG و HDL-C مشاهده نشد. درگروه وبلاگ مشارکتی گروهی (p=0.05) T-C و (p<0.01) LDL-C اختلاف معنی داری داشت، اما TG و HDL-C تفاوت معنی داری نداشت. در گروه پیامک(p=0.03) T-C ، (p=0.05) TG و (p<0.01) LDL-C تفاوت معنی داری داشتند ولی HDL اختلاف معنی داری نداشت.
نتیجه گیری: آموزش تغذیه با استفاده از وبلاگ، وبلاگ مشارکتی گروهی و پیامک می تواند در کاهش میزان T-C، LDL-C و TG موثر باشد که در نتیجه ممکن است از عوارض قلبی و عروقی ناشی از دیابت بکاهد. استفاده از این روش ها در آموزش بیماران دیابتی نوع دو پیشنهاد می-گردد.