مقاله مقایسه تاثیر آموزش الکترونیک و کتابچه بر رضایت مندی زنان از مراقبت های دوران پس از زایمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم مرداد ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر آموزش الکترونیک و کتابچه بر رضایت مندی زنان از مراقبت های دوران پس از زایمان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الکترونیک
مقاله دوره پس از زایمان
مقاله رضایت مندی ارباب رجوع
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی ریزی سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: بهادران پروین
جناب آقای / سرکار خانم: فهامی فریبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رضایت ارباب رجوع، وسیله ای ارزشمند جهت ارزیابی عملکرد برنامه ریزان سیستم بهداشتی و درمانی و راه گشایی برای برنامه ریزان ارتقاء شیوه های خدمات می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش الکترونیک بر رضایت مندی زنان نخست زا درباره مراقبت های دوران پس از زایمان انجام شد.
روش کار: این مطالعه نیمه تجربی و آینده نگر در سال ۹۲-۱۳۹۱ بر روی ۷۲ نفر از مادران نخست زا در دوره پس از زایمان و مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی شهر اصفهان انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه مداخله (آموزش الکترونیک) و کنترل (کتابچه) تقسیم شدند. پرسشنامه رضایت زنان در مورد مراقبت های پس از زایمان در هر دو گروه در قبل و دو هفته پس از آموزش تکمیل شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۱٫۵) و آزمون های آماری تی تست و تی زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: بر اساس نتایج آزمون تی مستقل، نمره رضایت قبل از مداخله در هر دو گروه آموزشی تفاوت آماری معنی داری نداشت (
p=0.030) در حالی که ۲ هفته بعد از مداخله، دو گروه از این نظر تفاوت آماری معنی داری داشتند (p=0.010). علاوه بر این بین افزایش نمره رضایت در هر دو گروه نیز ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (p=0.014).
نتیجه گیری: برنامه آموزش الکترونیک می تواند باعث افزایش سطح رضایت زنان نخست زا در دوران پس از زایمان شود.