مقاله مقایسه تاثیر آروماتراپی با اسانس گل محمدی و حمام آبگرم پا بر اضطراب مرحله اول زایمان در زنان نخست زا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در طب مکمل از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر آروماتراپی با اسانس گل محمدی و حمام آبگرم پا بر اضطراب مرحله اول زایمان در زنان نخست زا
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آروماتراپی
مقاله گل محمدی
مقاله حمام پا
مقاله اضطراب
مقاله نخست زا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ستایش ولی پور نسیمه
جناب آقای / سرکار خانم: خیرخواه معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: نیسانی سامانی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: حقانی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: زنان نخست زا در هنگام زایمان دچار اضطراب شدیدی می شوند که این اضطراب شانس آنها را برای انجام زایمان طبیعی کاهش می دهد. استفاده از طب مکمل در کاهش اضطراب و رضایت بیشتر مادران از زایمان نیاز به مطالعات بیشتر دارد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر و مقایسه آروماتراپی به روش استنشاق و حمام پا با اسانس گل محمدی با حمام آبگرم پاها بر اضطراب فاز فعال زایمان زنان نخست زا، انجام شد.
مواد و روش ها: این پژوهش به صورت کارآزمائی بالینی، بر روی ۱۲۰ زن باردار نخست زا پس از موافقت آگاهانه، به روش گمارش تصادفی در دو گروه مداخله (گروه آروماتراپی به روش استنشاق و حمام پا با اسانس گل محمدی، گروه حمام آبگرم پا) و یک گروه کنترل قرار گرفتند، انجام شد. مداخلات در هر دو گروه به مدت ۱۰ دقیقه، یکبار در ابتدای فاز فعال و بار دوم در ابتدای فاز انتقالی انجام شد. گروه کنترل، مراقبت های معمول اتاق زایمان را دریافت کردند. سطح اضطراب موقعیتی با استفاده از پرسشنامه اضطراب اشپیل برگر اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss ویرایش ۱۶ انجام شد.
یافته ها: سطح اضطراب قبل از مداخله در سه گروه یکسان بود. سطح اضطراب بعد از زایمان در گروه استنشاق و حمام پا با اسانس گل محمدی به طور معنی داری کمتر از گروه حمام آبگرم پا (p<0.05) و کنترل (p<0.001) بود.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد، استفاده از طب مکمل به شیوه رایحه درمانی مداخله ای حمایتی، ارزان، بی خطر و کاربردی در لیبر می باشد که می تواند در کاهش اضطراب موثر باشد و زمینه ای برای پژوهش های بعدی باشد.