مقاله مقایسه تاثیرات تمرین درمانده ساز غلظت تستوسترون و کورتیزول سرم در دو نوبت صبح و عصر در ورزشکاران دختر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۳۳ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیرات تمرین درمانده ساز غلظت تستوسترون و کورتیزول سرم در دو نوبت صبح و عصر در ورزشکاران دختر
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تستوسترون
مقاله کورتیزول
مقاله تمرین درمانده ساز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لیموئی چیمن
جناب آقای / سرکار خانم: همت فر احمد
جناب آقای / سرکار خانم: غفرانی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: نوری پرستو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، مقایسه تاثیر یک جلسه تمرین درمانده ساز بر غلظت تستوسترون و کورتیزول سرم و نسبت کورتیزول به تستوسترون سرمدر دو نوبت صبح و عصر در والیبالیست های دختر بود. به این منظور ۱۲ دختر والیبالیست با میانگین سنی ۲۴ سال، وزن ۵۸٫۸ کیلوگرم و میانگین قد ۱۶۶٫۴۹ سانتی متر و با حداقل چهار سال سابقه فعالیت به صورت داوطلب در این پژوهش شرکت کردند. تست مورد نظر تست بروس بود که بر روی دستگاه تریدمیل در دو نوبت صبح و عصر انجام گرفت قبل و بعد از تست بروس نمونه های خونی جمع آوری شد. سطوح این دو هورمون با روش رادیوایمونواسی (الایزا) اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار۱۶ spss ، به منظور توصیف داده ها و ویژگی های گروه نمونه مورد بررسی از آمار توصیفی، برای بررسی تفاوت درون گروهی مقدار این دو هورمون قبل و بعد از تمرین از تی همبسته در سطح خطای ۰٫۵۰ و از آزمون t برای گروه های وابسته استفاده شد. نتایج نشان داد که مقادیر تستوسترون و نسبت تستوسترون به کورتیزول در دو نوبت صبح و عصر تفاوت معناداری نداشت، اما یک جلسه تمرین درمانده ساز در دو نوبت صبح و عصر بر سطح کورتیزول کاهش معناداری را نشان داد و می توان نتیجه گیری کرد که یک جلسه تمرین وامانده ساز، نمی تواند بر سطح هورمون تستوسترن و نسبت آن با کورتیزول سرم اثر گذار باشد، درحالی که ممکن است بر کاهش مقدار کورتیزول به تنهایی اثر معنی داری داشته باشد و موجب کاهش مقدار کورتیزول شود.