مقاله مقایسه بین نسلی سرمایه های اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی در دسترس زنان در شیراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) از صفحه ۵۰۹ تا ۵۳۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه بین نسلی سرمایه های اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی در دسترس زنان در شیراز
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفاوت نسلی
مقاله زنان
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله سرمایه اقتصادی
مقاله سرمایه فرهنگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایمان محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: سروش مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرمایه در اشکال مختلف خود منابعی را برای فرد در ساختار اجتماعی فراهم می کند که با استفاده از آن کنش اجتماعی تسهیل می شود. هدف در این پژوهش مقایسه بین نسلی سرمایه های در دسترس زنان است. نمونه از بین زنان ۲۵ـ۴۰ سال شیراز و مادرانشان انتخاب شده است. پرسشنامه محقق ساخته در بین ۳۸۶ زن شیرازی و مادران آن ها (جمعا ۷۷۲ پرسشنامه) تکمیل شده است. نتایج نشان دهنده آن است که سرمایه فرهنگی نسل حاضر در مقایسه با نسل گذشته بسیار افزایش یافته است. سرمایه اجتماعی کم شده و سرمایه اقتصادی تغییری نکرده است. نتایج پژوهش همچنین گویای این مطلب است که متغیرهای زمینه ای و ساختاری با انواع سرمایه رابطه معناداری دارند. با کنترل این متغیرها مشخص شد که سرمایه فرهنگی فارغ از متغیرهای زمینه ای و ساختاری بین دو نسل افزایش یافته، اما سرمایه اجتماعی خارج از ساختار طبقاتی جامعه تفاوت معناداری بین دو نسل نداشته است. سرمایه اقتصادی نیز در امتداد خطوط طبقاتی توزیع شده و ارتباطی به پویایی های نسلی ندارد. نتایج پژوهش در پرتو نظریه ها و پژوهش های انجام شده تبیین شده اند.