مقاله مقایسه بین دو روش تعیین ارزش رجحانی گونه های مرتعی برای بز در مراتع نیمه استپی استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۸۱ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه بین دو روش تعیین ارزش رجحانی گونه های مرتعی برای بز در مراتع نیمه استپی استان فارس
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش رجحانی
مقاله لقمه شماری
مقاله مشاهده مستقیم
مقاله زمانسنجی
مقاله بز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبیان سیدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ارزانی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبیان سیدحمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آگاهی از ارزش رجحانی گونه های گیاهی در برآورد تولید علوفه قابل دسترس دام در هر رویشگاه مرتعی امری ضروری است. به همین منظور این تحقیق با استفاده از دو روش مشاهده مستقیم زمانسنجی (فیلمبرداری) و (لقمه شماری) در مراتع نیمه استپی چشمه انجیر فارس واقع در ۲۵ کیلومتری شمال غرب شیراز در سال ۱۳۸۸ اجراء شد و ارزش رجحانی گونه های مرتعی تعیین و مورد مقایسه قرار گرفتند. در هر روش با بکارگیری ۳ راس بز در زمان های ۹، ۱۱ صبح و ۴ بعد از ظهر در ماه های فصل چرا رکوردگیری انجام شد. داده های هر روش بطور جداگانه با استفاده از روش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی در محیط نرم افزارهای آماری SAS و SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. برای مقایسه بین دو روش از طرق آنالیز تجزیه واریانس مرکب، همبستگی پیرسون و همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده شد. نتایج نشان داد که در دو روش مورد بررسی برای بز از نظر ارزش رجحانی گونه ها در ماه های مختلف فصل چرا و همچنین تکرارهای فیلمبرداری و لقمه شماری تفاوت معنی داری در سطح ۱درصد (p<0.01) وجود دارد. در این تحقیق مشخص شد که یک رابطه همبستگی زیادی بین دو روش زمانسنجی (فیلمبرداری) و لقمه شماری (r=0.94) وجود دارد.