مقاله مقایسه بیان ki67 در اپیتلیوم پولیپ و مخاط ملتهب غیرپولیپوئید بینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۶۵ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه بیان ki67 در اپیتلیوم پولیپ و مخاط ملتهب غیرپولیپوئید بینی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پولیپ بینی
مقاله سینوزیت
مقاله Ki67

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حشمتی مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی ندوشن محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دواتی علی
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم سمیرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پولیپ های بینی ضایعات غیرطبیعی هستند که از هر قسمتی از مخاط بینی یا سینوس های اطراف بینی منشا می گیرند و در اثر التهاب مزمن غشاهای مخاطی بینی و سینوس ها بوجود می آیند. این مطالعه به منظور مقایسه بیان Ki67 در اپیتلیوم پولیپ و مخاط ملتهب غیرپولیپوئید بینی انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی ۸۸ نمونه بیمار مبتلا به پولیپ بینی و ۱۲ نمونه مخاط ملتهب غیرپولیپوئید در بیماران با سینوزیت مزمن که به بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران مراجعه کرده بودند، انجام شد. نمونه ها به روش ایمونوهیستوشیمی با آنتی بادی منوکلونال برای بررسی بیان ki67 رنگ آمیزی شدند و درصد رنگ پذیری نمونه های بافتی از نظرki67  به صورت درجه ۱ (ضعیف)، درجه ۲ (متوسط) و درجه ۳ (شدید) بر اساس در صد سلول های مثبت تعیین شد و در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت.
یافته ها: در گروه پولیپ ۱۴ نمونه (%۱۵٫۹) دارای درجه رنگ پذیری یک، ۵۱ نمونه (۵۸%) درجه دو و ۲۳ نمونه (%۲۶٫۱) درجه سه بودند. در گروه سینوزیت ۸ نمونه (%۶۶٫۷) دارای درجه رنگ پذیری یک و ۴ نمونه (%۳۳٫۳) درجه دو بودند و هیچ کدام درجه سه نبودند. بین دو گروه مورد و شاهد از نظر درصد سلول های ki67 مثبت ارتباط معنی داری وجود داشت (p<0.001).
نتیجه گیری: ki67 به عنوان یک آنتی ژن تکثیری در سلول اپیتلیوم پولیپ بینی به مراتب بارزتر از مخاط ملتهب غیرپولیپویید می باشد و بیان آن می تواند در ایجاد پولیپ موثر باشد.