مقاله مقایسه به کارگیری شیوه آمیخته بازاریابی ۴Pدر کتابخانه های عمومی نهادی و مشارکتی استان قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات) از صفحه ۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه به کارگیری شیوه آمیخته بازاریابی ۴Pدر کتابخانه های عمومی نهادی و مشارکتی استان قم
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازاریابی
مقاله آمیخته بازاریابی
مقاله کتابخانه های عمومی
مقاله کتابخانه های مشارکتی
مقاله کتابخانه های نهادی
مقاله قم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تفرشی شکوه
جناب آقای / سرکار خانم: صدیق مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه عملکرد کتابخانه های عمومی نهادی و مشارکتی استان قم از نظر به کارگیری شیوه آمیخته بازاریابی ۴P است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی به روش «پیمایشی» است. برای توصیف و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و استنباطی (آزمونT ) استفاده شده است. جامعه مورد پژوهش کتابخانه های عمومی استان قم مشتمل بر ۵۵ کتابخانه هستند، که از این تعداد ۲۲ کتابخانه به صورت نهادی اداره می شوند و ۳۳ کتابخانه به صورت مشارکتی با نهاد کتابخانه های عمومی همکاری می کنند. گردآوری اطلاعات از طریق سیاهه وارسی و مراجعه حضوری صورت گرفته است که سیاهه وارسی ۴ کتابخانه عودت نشده است، و جامعه مورد بررسی به ۲۱ کتابخانه نهادی و ۳۰ کتابخانه مشارکتی تقلیل یافت. برای سنجش روایی سیاهه وارسی از نظر خواهی اساتید و مدیران کتابخانه ها استفاده شده است، و برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است که از پایایی قابل قبولی ۰٫۹۰ برخوردار است.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که محصول، بها، مکان و فعالیت های تشویقی و ترغیبی کتابخانه های نهادی به ترتیب با میانگین های (۰٫۸۲)، (۰٫۷۲)، (۱٫۲)، (۱٫۰۷) نسبت به محصول، بها، مکان و فعالیت های تشویقی و ترغیبی کتابخانه های مشارکتی به ترتیب با میانگین های (۰٫۵۰)، (۰٫۴۶)، (۰٫۷۷)، (۰٫۷۴) وضعیت بهتری دارند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که بین میانگین سه عنصر محصول، بها و مکان در کتابخانه های نهادی و مشارکتی تفاوت معنادار وجود دارد. اما، بین میانگین فعالیت های تشویقی و ترغیبی این دو کتابخانه تفاوت معناداری وجود ندارد. هم چنین بین میزان به کارگیری شیوه آمیخته بازاریابی ۴ پی در کتابخانه های عمومی نهادی و مشارکتی تفاوت معناداری وجود دارد، و وضعیت کتابخانه های نهادی از نظر میزان به کارگیری شیوه آمیخته بازاریابی چهار پی با میانگین (۵۳٫۹۰) مطلوب تر از کتابخانه های مشارکتی (۳۵٫۶۷) است.
اصالت/ارزش: نتایج این پژوهش می تواند اطلاعاتی را فراهم آورد که زمینه ساز برنامه ریزی های آینده باشد.