مقاله مقایسه بهزیستی روان شناختی زنان سرپرست خانواده با زنان دارای سرپرست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) از صفحه ۵۳۱ تا ۵۴۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه بهزیستی روان شناختی زنان سرپرست خانواده با زنان دارای سرپرست
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهزیستی روان شناختی
مقاله زنان سرپرست خانواده
مقاله زنان دارای سرپرست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمالی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: سپاه منصور مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحیان معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه با هدف بررسی مقایسه بهزیستی روان شناختی زنان سرپرست خانواده و زنان دارای سرپرست شهر تهران انجام شد. پژوهش حاضر، مطالعه ای توصیفی- مقطعی بود. جامعه آماری این پژوهش را زنان سرپرست خانواده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و زنان دارای سرپرست در شهر تهران در سال ۱۳۹۱ تشکیل دادند. نمونه آماری پژوهش ۲۸۰ نفر شامل ۱۴۰ نفر از زنان سرپرست خانواده و ۱۴۰ نفر زنان دارای سرپرست بودند که به طور تصادفی از جامعه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف (۱۹۸۹) بود. داده ها به وسیله روش تحلیل واریانس چندمتغیره و با استفاده از نرم افزار رایانه ای SPSS18 صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که میانگین نمره های زنان دارای سرپرست در بهزیستی روان شناختی و مقیاس های پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، و زندگی هدفمند بیش از میانگین نمره زنان سرپرست خانواده بود که آزمون آماری بیانگر تفاوت معنادار بین دو گروه است. در مقیاس های خودمختاری، تسلط بر محیط و رشد فردی میانگین نمره های زنان سرپرست خانواده بیش از نمره های زنان دارای سرپرست بود، اما فقط در مولفه خودمختاری، تفاوت موجود بین میانگین نمره های دو گروه معنادار بود. نتایج دلالت بر این دارد که زنان سرپرست خانوار در مقایسه با زنان دارای سرپرست از خطرپذیری و آسیب پذیری بالاتری برخوردارند. بنابراین، شرکت آن ها در دوره های آموزشی مهارت های ارتباطی و حل مساله و تصمیم گیری می تواند موجبات افزایش بهزیستی روان شناختی و رشد و تعالی آن ها را در بر داشته باشد.