مقاله مقایسه بهداشت روانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در روانشناسی تربیتی از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه بهداشت روانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهداشت روانی
مقاله عملکرد تحصیلی
مقاله دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلتاش عباس
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: میرزااستواری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش بررسی و مقایسه بهداشت روانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار پایه سوم متوسطه شهر مرودشت بوده است. روش تحقیق، توصیفی از نو ع پس از وقوع (علی – مقایسه ای) بوده است. جامعه آماری پژوهش تمامی دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار پسر و دختر پایه سوم دبیرستان های شهر مرودشت در سال تحصیلی ۱۳۸۹ – ۱۳۸۸ بوده است که تعداد آن ها ۱۵۰۰ نفر بوده اند. از بین جامعه آماری به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ۱۰۰ دانش آموز ورزشکار و ۱۰۰ دانش آموز غیرورزشکار با توجه به جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. جهت اندازه گیری متغیرها از مقیاس سنجش عملکرد تحصیلی فام و تیلور و بهداشت روانی کلدبرگ و هیلر استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد که در سطح آمار توصیفی (محاسبه فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد) و در سطح آمار استنباطی از آزمون t گروه های مستقل و تحلیل واریانس استفاده شد. مهم ترین نتایج این پژوهش حاکی از آن بوده است که بین عملکرد تحصیلی و بهداشت روانی دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت معناداری وجود دارد و عملکرد تحصیلی و بهداشت روانی دانش آموزان ورزشکار از وضعیت مطلوب تری برخوردار است. همچنین بین ابعاد عملکرد تحصیلی و ابعاد بهداشت روانی دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار دختر و پسر تفاوت معناداری وجود نداشت. بنابراین نتیجه گرفته می شود که ورزش به عنوان یک متغیر مهم در عملکرد تحصیلی و بهداشت روانی دانش آموزان می تواند اثر مثبت داشته باشد و برنامه های درسی تربیت بدنی در مدارس باید با تاکید بیشتر مورد توجه قرار گیرند.