مقاله مقایسه بروز پروتئین مهار کننده تومور TSLC1 در نمونه های سرطانی و سالم تخمدان توسط روش ایمونوهیستوشیمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم شهریور ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۰۸۶ تا ۱۰۹۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه بروز پروتئین مهار کننده تومور TSLC1 در نمونه های سرطانی و سالم تخمدان توسط روش ایمونوهیستوشیمی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان تخمدان
مقاله ایمونوهیستوشیمی
مقاله ژن مهارکننده تومور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیکبخت دستجردی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: شهیدپورفلاح صدیقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: TSLC1 (Tumor suppressor in lung cancer 1) یک پروتئین مهارکننده تومور است که غیر فعال شدن آن می تواند چسبندگی بین سلولی و نیز اتصال بین غشا و اسکلت سلولی را از بین ببرد و باعث بروز فنوتیپ بدخیم و متاستاز گردد. در این مطالعه بروز ژن TSLC1، در نمونه های بافت سرطانی و بافت سالم مجاور سرطان تخمدان توسط روش ایمونوهیستوشیمی بررسی شد.
روش ها: در این مطالعه از ۶۰ نمونه سرطانی تخمدان و ۶۰ نمونه از بافت سالم مجاور همان نمونه های توموری استفاده شد. بروز پروتئین TSLC1 با روش ایمونوهیستوشیمی بررسی شد. درصد سلول های رنگ آمیزی شده از مقاطع بافتی با استفاده از میکروسکوپ نوری و نرم افزار Motic Advanced Plus نسخه ۲ بررسی شد.
یافته ها: حضور رنگ قهوه ای سیتوپلاسم همراه با رنگ قهوه ای غشا و یا بدون آن، هر دو برای بیان TSLC1 مثبت در نظر گرفته شد. بیان این پروتئین در بافت های سرطانی در مقایسه با بافت های سالم مجاور به طور معنی داری کاهش یافته بود (P<0.001) همچنین کاهش بیان این پروتئین از لحاظ آماری به طور معنی داری با متاستاز به غدد لنفاوی (P=0.028) و مراحل (Stage) پیشرفته تر تومور (P=0.032) مرتبط بود.
نتیجه گیری: با توجه به کاهش بروز پروتئین TSLC1 در نمونه های سرطانی نسبت به نمونه های سالم در این مطالعه، بیان پروتئین TSLC1 ممکن است با پاتوژنز سرطان تخمدان ارتباط داشته باشد. از طرف دیگر کاهش بروز پروتئین TSLC1 می تواند در تهاجمی تر کردن رفتار کارسینومای تخمدان موثر باشد. بنابراین، این پروتئین به عنوان یک مارکر مولکولی تشخیصی برای بیماران با کارسینومای تخمدان می تواند مورد استفاده قرار گیرد.