مقاله مقایسه برنامه حرکتی اسپارک با برنامه آموزشی ژیمناستیک متناسب با رشد بر رشد مهارت های بنیادی در کودکان ۶ تا ۸ ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه برنامه حرکتی اسپارک با برنامه آموزشی ژیمناستیک متناسب با رشد بر رشد مهارت های بنیادی در کودکان ۶ تا ۸ ساله
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد حرکتی
مقاله مهارت های بنیادی
مقاله برنامه آموزشی ژیمناستیک متناسب با رشد
مقاله برنامه حرکتی اسپارک سنین پیش دبستانی تا سال دوم ابتدایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری حکیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مهارت های حرکتی بنیادی، پایه و اساس مهارت های تخصصی هستند. علاوه بر بالیدگی غنی سازی محیط نیز می تواند بر توسعه این مهارت ها اثرگذار باشد. هدف از این تحقیق، بررسی و مقایسه تاثیر برنامه آموزشی ژیمناستیک متناسب با رشد و برنامه حرکتی اسپارک به عنوان تجربه های حرکتی بر رشد مهارت های حرکتی بنیادی کودکان ۶ تا ۸ ساله بود. به این منظور ۱۲۰ کودک ۶ تا ۸ ساله از بین مدارس ابتدایی شهر تهران به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. آنها در سه گروه برنامه اجرای حرکتی اسپارک، برنامه آموزشی ژیمناستیک متناسب با رشد و گروه کنترل بعد از اجرای پیش آزمون (آزمون مهارت های حرکتی درشت – ویرایش دوم اولریخ) و به شیوه همتاسازی قرار گرفتند. برنامه ها به صورت یکساله در گروه ها (۳۶ هفته و هر هفته یک جلسه و هر جلسه ۳۰ دقیقه) انجام گرفت. در هفته سی و هفتم پس آزمون اجرا شد. در این آزمون برای آزمون فرضیه از روش استیودنت وابسته و آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شد. نتایج نشان داد که دو گروه برنامه آموزشی ژیمناستیک متناسب با رشد و برنامه حرکتی اسپارک در مهارت های بنیادی و جا به جایی نسبت به گروه کنترل با (P<0.05) عملکرد بهتری داشتند و تفاوت بین دو گروه آزمایشی با یکدیگر معنادار نبود. در مهارت های دستکاری برنامه حرکتی اسپارک نسبت به دو گروه برنامه آموزشی ژیمناستیک متناسب با رشد و کنترل تاثیر بیشتری بر رشد این مهارت ها داشت. برنامه آموزشی ژیمناستیک متناسب با رشد نسبت به گروه کنترل تاثیر بیشتری بر رشد مهارت های دستکاری داشت (P<0.05). با توجه به نتایج به دست آمده، برنامه های آموزشی مورد استفاده می توانند تجربه حرکتی مناسبی برای کودکان باشند. این برنامه ها با ایجاد فرصت مناسب برای تمرین و ارائه تکالیف متناسب با رشد حرکتی می توانند در مدرسه برای رشد مهارت های حرکتی استفاده شوند.