مقاله مقایسه برخی پارامترهای هماتولوژیکال (خون) در مولدین ماهی خاویاری (قره برون) نر و ماده در شرایط تکثیر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در توسعه آبزی پروری (علوم زیستی) از صفحه ۳۳ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه برخی پارامترهای هماتولوژیکال (خون) در مولدین ماهی خاویاری (قره برون) نر و ماده در شرایط تکثیر
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی خاویاری قره برون (Acipenser percicus)
مقاله شاخص های خونی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: مقیمی سیده مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: قیاسی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: بینایی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عادل میلاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهیان خاویاری ازجمله منابع زیستی ارزشمند ملی و بین المللی هستند که از نظر اکولوژیک، بیولوژیک و اقتصادی برای کشورمان حائز اهمیت می باشند. امروزه ارزیابی شاخص های خون محیطی یکی از مهمترین ابزار پاراکلینکی تشخیص بیماری های عفونی و غیر عفونی در آبزیان محسوب می گردد، بر این اساس در یک مطالعه سه ساله، سال های ۱۳۸۵، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷، خون ۳۴ عدد مولد ماهی قره برون (۱۶ عدد ماهی نر با میانگین وزن ۱۷٫۴ کیلوگرم و و ۱۸ عدد ماهی ماده با میانگین وزن ۱۸٫۵ کیلوگرم در فصل تکثیر (بهار) مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی تعداد گلبول های قرمز (RBC)، گلبول های سفید (WBC)، میزان هموگلوبین (Hb)، هماتوکریت (Hct)، اندیس های گلبول قرمز یعنی حجم متوسط گلبولی (MCV)، غلظت هموگلوبین داخل گلبولی MCH، درصد متوسط غلظت هموگلوبین داخل گلبولی MCHC اندازه گیری شد. در بررسی نتایج بین میانگین برخی فاکتورهای خونی مثل: هماتوکریت، هموگلوبین، تعداد گلبول قرمز و تعداد گلبول سفید در بین مولدین نر و ماده اختلاف معنی دار مشاهده گردید (P<0.05). این تحقیق نشان دهنده وجود ان است که تفاوت در فاکتورهای خونی وابسته به جنسیت می باشد.