مقاله مقایسه برخی عوامل مرتبط با خودکشی درمیان خانم های خانه دار و شاغل اقدام کننده به خودکشی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مجله علمی پزشکی قانونی از صفحه ۴۷ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه برخی عوامل مرتبط با خودکشی درمیان خانم های خانه دار و شاغل اقدام کننده به خودکشی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خانم های شاغل
مقاله خانه دار
مقاله فاکتورهای خطر خودکشی
مقاله مسمومیت عمدی
مقاله خودسوزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یراقی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدی مود نسترن
جناب آقای / سرکار خانم: آکوچکیان شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: معصومی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نادرالاصلی محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدلو حسین
جناب آقای / سرکار خانم: دوروشی غلامعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خودکشی از مشکلات پزشکی واجتماعی جهان است. ارتکاب به خودکشی در زنان چهار برابر مردان است. در برخی مطالعات اشتغال به عنوان عامل محافظتی در برابر خودکشی ذکر شده است. لذا این مطالعه جهت بررسی مقایسه ای برخی عوامل مرتبط با خودکشی درمیان خانمهای خانه دار و شاغل اقدام کننده به خودکشی انجام گرفت.
روش اجرا: مطالعه توصیفی تحلیلی و مقطعی در بخش مسمومین و بیمارستان سوانح سوختگی روی۶۰۰ خانم ۱۸ ۶۰ ساله و در سال ۱۳۸۹ انجام شد. روش نمونه گیری ساده غیراحتمالی متوالی بوده و ابزار مطالعه جمع آوری اطلاعات در دو پرسشنامه بود. جهت آنالیز آماری از آزمون Chi square و نرم افزار SPSS نسخه ی ۱۸ استفاده شد.
یافته ها: در این مطالعه %۵٫۸۵ خانم ها خانه دار بودند. در هر دو گروه خانم های شاغل و خانه دار اکثریت بیماران در سنین ۱۸ ۲۵ سال (به ترتیب ۶۰ و ۶۳٫۶%)، متاهل (۶۱ و ۵۶٫۰۳%)، بدون وجود اعتقادات مذهبی عملی (۵۹٫۸ و%۶۰) و با سطح تحصیلات دپیلم (۶۶ و ۵۶٫۰۶%) بودند.
نتیجه گیری: سابقه مثبت خودکشی قبلی در خانم های شاغل و خانه دار به ترتیب (۳۴٫۰۵ و ۳۸٫۳۹%) و سابقه بیماری روانی ثابت شده (۳۲٫۲ و ۳۹٫۰۴%) بوده است. بین ساعات کاری خانم های شاغل و ادام کننده به خودکشی ارتباط قابل ملاحظه ای وجود دارد و کاهش ساعات کاری خانم های شاغل شاید باعث کاهش میزان خودکشی گردد. اشتغال اگر چه اثر محافظتی در ارتکاب به خودکشی دارد ولی در صورت وجود مشکلات خانوادگی، داشتن شغل نمی تواند این مشکل را جبران نماید.