مقاله مقایسه برخی شاخص های بیوشیمیایی خطر بیماری های سرطانی در زنان یائسه فعال و غیرفعال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۸۷ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه برخی شاخص های بیوشیمیایی خطر بیماری های سرطانی در زنان یائسه فعال و غیرفعال
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعالیت بدنی
مقاله سرطان
مقاله یائسگی
مقاله شاخص های خطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقی امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: هدایتی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: دامن پاک اسما
جناب آقای / سرکار خانم: حامدی نیا محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقیق حاضر، مقایسه برخی شاخص های بیو شیمیایی خطر بیماری های سرطانی در زنان یائسه فعال و غیر فعال بود. به این منظور ۷۴ زن یائسه بر اساس پرسشنامه فعالیت بدنی بک در دو گروه فعال (با سن ۴٫۳±۵۵٫۸۹ سال، قد ۰٫۰۵±۱۵۶٫۹۳ سانتی متر، وزن ۶٫۵۰±۶۳٫۱۸ کیلو گرم، درصد چربی ۶٫۲۹±۲۶٫۲۵، شاخص توده بدن ۲٫۳±۲۵٫۷۹ کیلو گرم بر متر مربع و آمادگی هوازی ۵٫۰۸±۳۴٫۰۲ میلی لیتر بر کیلو گرم وزن بدن در دقیقه) و غیرفعال (با سن ۴٫۸۰±۵۷ سال، قد ۰۵۲٫±۱۵۶٫۹۵ سانتی متر، وزن ۷٫۶۷±۶۵٫۹ کیلو گرم، درصد چربی ۶٫۴۴±۲۷٫۰۷، شاخص توده بدن ۱٫۹۵±۲۶٫۶۹ کیلوگرم بر مترمربع و آمادگی هوازی ۲٫۱۰±۲۴٫۲۱ میلی لیتر بر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه) قرار گرفتند. از افراد در حالت ناشتا خونگیری به عمل آمد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون T مستقل نشان داد که میزان عامل رشد شبه انسولین- یک (IGF-1) در زنان یائسه فعال به طور معنی داری بیشتر از زنان یائسه غیر فعال است. همچنین مقدار پروتئین سوم متصل به عامل رشد شبه انسولین (IGFBP-3)، نسبت IGF-1/IGFBP-3، انسولین، گلوکز و شاخص مقاومت به انسولین در زنان یائسه فعال و غیر فعال تفاوت معنی داری با هم نداشت. می توان گفت انجام طولانی مدت فعالیت های بدنی می تواند سطح بهینه ای را برای شاخص های بیوشیمیایی خطر بیماری های سرطانی ایجاد کند.