مقاله مقایسه برخی از ویژگیهای شخصیتی بیماران سوء هاضمه عملکردی با افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۵۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه برخی از ویژگیهای شخصیتی بیماران سوء هاضمه عملکردی با افراد سالم
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات گوارشی عملکردی
مقاله سوء هاضمه
مقاله شخصیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزی محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: کاشی فرد مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: شکری شیروانی جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سوء هاضمه عملکردی از اختلالات شایع دستگاه گوارش فوقانی است که بر کیفیت زندگی بیماران تاثیر می گذارد و هزینه های پزشکی زیادی را بدنبال دارد. به رغم اینکه شواهد حمایت کننده تاثیر عوامل روانی بر بروز و تداوم این اختلال رو به افزایش است، اطلاعات اندکی در خصوص رابطه ویژگیهای شخصیت با بیماری سوء هاضمه عملکردی در دسترس است. این مطالعه به منظور مقایسه برخی از ویژگیهای شخصیتی بیماران سوء هاضمه عملکردی با گروه سالم انجام شد.
مواد و روشها: این مطالعه مورد-شاهدی بر روی ۶۰ بیمار ۲۰ تا ۶۵ ساله ای انجام شد که به درمانگاههای تخصصی گوارش دو بیمارستان شهر بابل مراجعه کرده و با بررسیهای آزمایشگاهی و سونوگرافی تشخیص قطعی سوء هاضمه عملکردی برای آنها داده شد. ۶۰ نفر از افراد سالم نیز که از نظر سن، جنس و تحصیلات با گروه مورد همسان شدند، وارد مطالعه شدند. افراد هر دو گروه پرسشنامه مدل پنج عاملیNEO-FFI را تکمیل کردند. سپس متغیرهای روانشناختی نوروزگرایی، برون گرایی، تجربه پذیری، توافق جویی و وجدان گرایی در دو گروه مقایسه شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین نمرات خام نوروزگرایی (دامنه تغییرات۶۰-۱۲) در گروه سوء هاضمه عملکردی (۷٫۴۸±۲۶٫۴۳) بطور معنی داری بیشتر از افراد سالم (۷٫۰۱±۲۱٫۲۲) بود (p<0.001). همچنین میانگین نمرات خام تجربه پذیری (دامنه تغییرات۶۰-۱۲) در گروه سوء هاضمه عملکردی (۳٫۸۶±۲۳٫۹۰) بطور معنی داری کمتر از افراد سالم (۴٫۷۱±۲۶٫۳۲) بود (p=0.003). در مقیاس های برون گرایی، توافق جویی و وجدان گرایی بین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که بیماری سوء هاضمه عملکردی با دو ویژگی شخصیتی نوروزگرایی بالا و تجربه پذیری پایین ارتباط دارد.