مقاله مقایسه برخی از شاخص های مقاومت به خشکی دو گونه اسکنبیل (Caligonum persicum و C. stenopterum) در شرایط طبیعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران از صفحه ۳۳ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه برخی از شاخص های مقاومت به خشکی دو گونه اسکنبیل (Caligonum persicum و C. stenopterum) در شرایط طبیعی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکنبیل
مقاله پتانسیل آب
مقاله پرولین
مقاله خشکی
مقاله قند های محلول
مقاله محتوای نسبی آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصلح آرانی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: احقاقی رویا
جناب آقای / سرکار خانم: عظیم زاده حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زرگران محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خشکی به عنوان تاثیر گذارترین عامل بر رشد و پراکنش گیاهان از جایگاه ویژه ای در اکوسیستم های بیابانی برخوردار است. در این تحقیق برخی از شاخص های مقاومت به خشکی دو گونه اسکنبیل طبسی و اسکنبیل ایرانی در دو مرحله قبل و بعد از آبیاری در شرایط طبیعی مورد اندازه گیری قرار گرفت. در مرحله قبل از آبیاری پتانسیل آب در اسکنبیل طبسی برابر با ۳۴٫۲- بار و در گونه اسکنبیل ایرانی برابر با 27.8- اندازه گیری شد. تفاوت معنی داری در مقدار پرولین بین دو گونه مشاهده نشد، اما قند های محلول به طور معنی داری در گونه اسکنبیل ایرانی بیشتر از اسکنبیل طبسی بود. البته مقدار کلروفیل و محتوای نسبی آب در اسکنبیل طبسی به طور معنی دار بیشتر از اسکنبیل ایرانی بود. به طوری که تفاوت معنی داری در میزان سدیم و پتاسیم بین دو گونه مشاهده نشد. اما بعد از آبیاری قندهای محلول در گونه اسکنبیل طبسی به طور معنی داری نسبت به اسکنبیل ایرانی بیشتر بود. آبیاری به طور معنی داری باعث کاهش پتانسیل آب در گونه اسکنبیل طبسی شد. پرولین و قندهای محلول نیز با آبیاری در گونه اسکنبیل طبسی به طور معنی داری کاهش یافتند ولی این کاهش در اسکنبیل ایرانی معنی دار نبود. مقایسه دو مرحله آبیاری و بدون آبیاری به وضوح فعال بودن سازوکار تنظیم اسمزی را در گونه اسنبیل طبسی نشان می دهد. بنابراین بر اساس نتایج این تحقیق نتیجه گیری شد که هر دو گونه با حفظ پتانسیل منفی تر آب از طریق استفاده از اسمولیت های سازگار و همچنین کلروفیل و محتوای نسبی آب بالاتر با شرایط محیط سازگار شده اند.