مقاله مقایسه برخی از شاخص های زیست سنجی، خونی و تولید مثلی در مولدین ماده ماهی سفید (Rutilus frisii kutum kamensky, 1901) در دو رودخانه تجن و شیرود طی سال های۸۷-۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در آبزیان و شیلات از صفحه ۲۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه برخی از شاخص های زیست سنجی، خونی و تولید مثلی در مولدین ماده ماهی سفید (Rutilus frisii kutum kamensky, 1901) در دو رودخانه تجن و شیرود طی سال های۸۷-۸۵
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Rutilus frisii kutum kamensky
مقاله شاخص های زیست سنجی
مقاله خونی
مقاله تولیدمثل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: عادل میلاد
جناب آقای / سرکار خانم: صفری رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مسائل مهم در بازسازی ذخایر ماهی سفید، دسترسی به مولدین با کیفیت مطلوب می باشد. این مطالعه با هدف مقایسه شاخص های زیستی، خونی و تولید مثلی در مولدین ماده ماهی سفید در دو رودخانه تجن و شیرود طی سال های ۸۷-۸۵ صورت گرفت. تعداد ۳۰ عدد مولد ماده (در هر دوره تکثیر) از دو رودخانه صید شده و از نظر شاخص های زیست سنجی، خونی و تولید مثلی مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ماهیانی که به رودخانه تجن مهاجرت کردند، از اندازه های وزنی و طولی و هماوری بیشتری در مقایسه با رودخانه شیرود برخوردار بودند. بین وزن ماهی، وزن تخمدان، هماوری و تعداد تخمک در هر گرم مولد ماده شیرود با تجن اختلاف معنی دار مشاهده گردید (۰٫۰۵>P). نتایج نشان داد که میزان مواد آلی و مقدار رطوبت تخمک مولدین به عنوان یک عامل بازدارنده در روند انکوباسیون تخم های لقاح یافته نقشی را ایفا نمی کند. در بررسی پارامترهای خونی، مولدین دو رودخانه (در هر سال) اختلاف معنی داری دیده نشد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که در دوره زمانی مطالعه شده، مولدین رودخانه تجن در مقایسه با رودخانه شیرود در تکثیر و بازسازی ذخایر، از کیفیت و کمیت بهتری در لقاح و درصد بازماندگی لاروها برخوردار بوده اند.