مقاله مقایسه برازش عملکرد توابع چند جمله ای در مدل رگرسیون تصادفی برای رکوردهای روزآزمون تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش های تولیدات دامی از صفحه ۴۶ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه برازش عملکرد توابع چند جمله ای در مدل رگرسیون تصادفی برای رکوردهای روزآزمون تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل رگرسیون تصادفی
مقاله توابع چند جمله ای
مقاله گاوشیری
مقاله وراثت پذیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: علیجانی صادق
جناب آقای / سرکار خانم: رافت سیدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: تقی زاده اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: بهلولی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، از ۷۰۱۲۱۲ رکورد روزآزمون تولید شیر از دوره شیردهی اول، ۱۹۹۹۰۳ راس گاو شیری هلشتاین که از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ توسط مرکز اصلاح نژاد کرج جمع آوری شده بود، استفاده شد. مدل رگرسیون تصادفی با توابع چند جمله ای های لژاندر با درجات مختلف ۲ تا ۵ برای برازش اثرات ژنتیک افزایشی و محیط دائمی، ویلمینک و علی – شیفر تحت واریانس باقی مانده ثابت در کل دوره شیردهی مقایسه شدند. پارامترهای ژنتیکی با استفاده از روش حداکثر درستنمائی محدود شده (REML)، برآورد شدند. مقایسه مدل ها با استفاده از -۲Logl، معیار اطلاعات آکایک(AIC) ، معیار اطلاعات بیزی (BIC)، واریانس باقیمانده (RV) و آزمون نسبت درستنمائی (LRT) انجام گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده، مدل رگرسیون تصادفی با چندجمله ای لژاندر (۲،۵) به عنوان بهترین مدل انتخاب شد. واریانس باقی مانده همراه با افزایش درجه برازش اثرات محیط دائمی در چند جمله ای های لژاندر، کاهش یافت. واریانس محیط دائمی در اوایل دوره شیردهی بالاتر از دیگر مراحل دوره شیردهی و واریانس ژنتیک افزایشی در اوایل دوره نسبت به انتهای دوره شیردهی پایین­تر برآورد شد. واریانس فنوتیپی تولید شیر در طول دوره شیردهی ثابت نبود و در ابتدا و انتهای دوره شیردهی بالاتر بود. دامنه وراثت پذیری در طول دوره شیردهی در بین توابع مختلف بین ۰٫۰۸ تا ۰٫۲۳ متغیر بود.