مقاله مقایسه بازدهی کوتاه و بلندمدت عرضه های عمومی اولیه شرکت های مشمول واگذاری سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی با سایر عرضه های عمومی اولیه و بازدهی بازار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدیریت دارایی و تامین مالی از صفحه ۸۷ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه بازدهی کوتاه و بلندمدت عرضه های عمومی اولیه شرکت های مشمول واگذاری سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی با سایر عرضه های عمومی اولیه و بازدهی بازار
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عرضه های عمومی اولیه
مقاله اصل ۴۴
مقاله بازدهی کوتاه مدت
مقاله بازدهی بلندمدت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بولو قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابی عراقی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: تاتایی پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی فخرآبادی مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بازدهی سهام عرضه های عمومی اولیه در بازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت، همواره مورد توجه فعالین بازار بوده است. در ایران و پس از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری، عرضه های اولیه با ورود شرکت های دولتی مشمول این اصل رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. در این پژوهش به مقایسه بازدهی کوتاه و بلندمدت سهام شرکت های دولتی واگذار شده به عموم در قالب اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و بازدهی سایر عرضه های عمومی اولیه و بازار پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بازدهی کوتاه مدت (۲۰ روزه) سهام شرکت های دولتی که در قالب اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به عموم عرضه گردیده اند، مثبت و از بازدهی کوتاه مدت بازار بیشتر است، لیکن با بازدهی کوتاه مدت سایر عرضه های اولیه تفاوت معناداری ندارد. همچنین، بازدهی بلندمدت (یکساله) سهام شرکت های دولتی که در قالب اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به عموم عرضه گردیده اند، مثبت و از بازدهی بلندمدت سایر عرضه های اولیه بیشتر است، لیکن با بازدهی بلندمدت بازار تفاوت معناداری ندارد.