مقاله مقایسه بار ویروس سیتومگال انسانی در نمونه های خون تام و پلاسما بیماران دریافت کننده پیوند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۲۰ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه بار ویروس سیتومگال انسانی در نمونه های خون تام و پلاسما بیماران دریافت کننده پیوند
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویروس سیتومگال انسانی
مقاله بار ویروسی
مقاله کمیت سنجی
مقاله Real-time PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوانساری نژاد بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: موندنی زاده مهدیه
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: میراب سمیعی سیامک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: استفاده از روش Real-time PCR کمی به عنوان روش استاندارد به منظور کمیت سنجی ویروس سیتومگال انسانی در بیماران دارای نقص سیستم ایمنی مطرح شده است. با این وجود این سوال که کدامیک از نمونه های خون تام یا پلاسما برای اندازه گیری تیتر ویروس بهتر است برای بسیاری از آزمایشگاه های بالینی هنوز پاسخ داده نشده است. به منظور پاسخ دادن به این سوال، مطالعه حاضر به مقایسه بار DNA ویروس سیتومگال انسانی در دو نمونه پلاسما و خون کامل می پردازد.
مواد و روش ها: در یک مطالعه آینده نگر نمونه های خون تام و پلاسما از ۴۱ بیمار دریافت کننده پیوند مورد ارزیابی قرار گرفت و بار ویروس سیتومگال به وسیله روش
Real-time PCR خانگی معتبر شده سنجش گردید.
یافته ها: از مجموع ۱۹۳ نمونه بررسی شده، تعداد ۱۷۴ نمونه دارای نتایج منفی بودند و تعداد ۱۹ نمونه از ۱۶ بیمار در دست کم یکی از نمونه های پلاسما یا خون کامل مثبت شدند. بر اساس نتایج آنالیز رگرسیون خطی، بین تیتر ویروس سیتومگال در دو نمونه خون تام و پلاسما هم بستگی وجود دارد (
R2=0.872). با این وجود معادله رگرسیون نشان می دهد که تیتر ویروس سیتومگال انسانی در نمونه های خون تام بالاتر از تیتر این ویروس در نمونه های پلاسما می باشد. اعتبار سنجی نتایج کمی به وسیله تکرار آزمایش ها و آنالیز نتایج به وسیله آزمون آماری اندازه گیری مکرر مورد تایید قرار گرفت.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، انجام آزمون های کمیت سنجی ویروس سیتومگال انسانی در نمونه خون تام دارای حساسیت آنالیتیک بیشتری نسبت به نمونه پلاسما است.