مقاله مقایسه ایزوفلوران با سووفلوران جهت القاء هیپوتانسیون کنترل شده در جراحی های آندوسکوپیک سینوس و تمپانوماستوئیدکتومی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان از صفحه ۸۵ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه ایزوفلوران با سووفلوران جهت القاء هیپوتانسیون کنترل شده در جراحی های آندوسکوپیک سینوس و تمپانوماستوئیدکتومی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایزوفلوران
مقاله سووفلوران
مقاله کم فشاری کنترل شده خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یزدی بیژن
جناب آقای / سرکار خانم: مشیری اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: مدیر حسام الدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: مقدار کمی خونریزی در اعمال جراحی گوش و حلق و بینی می تواند تاثیر منفی بر دید جراح در ناحیه تحت عمل بگذارد. هدف از مطالعه حاضر مقایسه دو داروی ایزوفلوران و سووفلوران از لحاظ وضعیت همودینامیک و میزان خونریزی در هیپوتانسیون کنترله می باشد.
روش کار: در این مطالعه که به صورت کارآزمایی بالینی دو سو کور انجام شد، تعداد ۹۰ بیمار که کاندیدای عمل جراحی آندوسکوپیک بینی یا تمپانوماستوئیدکتومی در بیمارستان امیرکبیر اراک بودند، به صورت تصادفی به دو گروه ایزوفلوران و سووفلوران تقسیم شدند. برای هر دو گروه انفوزیون رمی فنتانیل به میزان ۰٫۱mg/kg/min در حین عمل برقرار شد و میزان خونریزی و شاخص های همودینامیکی حین عمل ارزیابی و ثبت گردید. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار SPSS-20 و با آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تحلیل واریانس با مقادیر تکراری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: متغیر های زمینه ای و همودینامیکی بین دو گروه قبل از عمل یکسان بود. در بررسی میزان خونریزی در حین عمل، نتایج نشان داد که بین دو گروه اختلاف معنی داری وجود ندارد (
P=0.802) همچنین تفاوت معنی داری در متغیر های همودینامیکی (تعداد ضربان قلب، فشار خون سیستولی/ دیاستولی و اشباع اکسیژن شریانی) حین عمل بین دو گروه وجود نداشت.
نتیجه نهایی: بر اساس نتایج چنین استنباط می گردد که بین دو داروی ایزوفلوران و سووفلوران در هیپوتانسیون کنترله اختلافی وجود ندارد و استفاده از این دارو ها در جراحی های با خونریزی وسیع توصیه می گردد.