مقاله مقایسه انگیزش و تعهد داوطلبان نهمین و دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه های دولتی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۱۷ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه انگیزش و تعهد داوطلبان نهمین و دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه های دولتی ایران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داوطلبان
مقاله منابع انسانی
مقاله انگیزش
مقاله تعهد
مقاله رویداد ورزشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساعت چیان وحید
جناب آقای / سرکار خانم: قنبرپورنصرتی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: پورسلطانی زرندی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: هادوی سیده فریده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش مقایسه انگیزش و تعهد داوطلبان نهمین و دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه های دولتی ایران بود. با توجه به جامعه ۴۰۰ نفری پژوهش، نمونه آماری تحقیق با استفاده از جدول مورگان ۱۹۶ نفر تعیین گردید، که با بکارگیری روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه هان (۲۰۰۷) پس از تایید روایی صوری، محتوی و پایایی (a=0.89) استفاده شد. داده های تحقیق از طریق آزمون های K.S،t  مستقل و (One way ANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که در المپیاد نهم نمره میانگین انگیزش(M=3.30, SD=±۰٫۶۴۵)  و برای تعهد ((M=2.89 SD=±۰٫۵۴ بود و همچنین نمره میانگین انگیزشM=3.08, SD=±۰٫۶۲) ) و تعهد (M=±۰٫۵۴، SD=3.68) داوطلبان دوره دهم بدست آمد. یافته ها نشان داد بین انگیزش داوطلبان در دهمین دوره المپیاد ورزشی دانشجویان بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی (سطح تحصیلات (P=0.351)، F=1.115) و سابقه داوطلبی (P=0.102)، F=2.174) تفاوت معنی داری وجود ندارد. اما بین تعهد داوطلبان بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی (سطح تحصیلات (P=0.006)، F=4.646) و سابقه داوطلبی (P=0.002)، F=5.512) تفاوت معنی داری وجود داشت. از دیگر یافته های تحقیق این بود که بین انگیزش (P=0.001)، t=3.914) و تعهد (P=0.032)، t=2.159) داوطلبان در هر دوره المپیاد ورزشی دانشجویان تفاوت معنی داری وجود دارد. با عنایت به یافته های تحقیق، بدیهی است مدیریت مطلوب نهضت داوطلبی هنگامی میسر می شود که مدیران ورزش دانشگاهی درک عمیقی از علل و انگیزه های داوطلب شدن افراد داشته و ساختار برنامه های داوطلبی را بر اساس آنها سازماندهی کنند. حداقل نتیجه چنین تفکری در ورزش دانشجویی، جذب و توسعه داوطلبانی متعهد بمنظور حضور مداوم در رویدادهای ورزشی می باشد.