مقاله مقایسه انگیزش تحصیلی و کیفیت زندگی دانش آموزان پسر مشمول ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی سنتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۱۰۴ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه انگیزش تحصیلی و کیفیت زندگی دانش آموزان پسر مشمول ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی سنتی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشیابی توصیفی
مقاله ارزشیابی سنتی
مقاله انگیزش تحصیلی
مقاله کیفیت زندگی در مدرسه
مقاله آموزش ابتدایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کارشکی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی مهمویی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: قریشی بهجت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر، با هدف مقایسه انگیزش تحصیلی و کیفیت زندگی دانش آموزان پسر مشمول ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی سنتی پایه چهارم ابتدایی شهر قاین انجام شده است. جامعه آماری آن دانش آموزان پایه چهارم شهر قاین در سال تحصیلی ۹۰ ـ ۸۹ بالغ بر ۶۹۸ نفر دانش آموز پایه چهارم ابتدایی (۷۰ نفر تمامی دانش آموزان طرح ارزشیابی توصیفی و ۶۲۸ نفر از کلاس های ارزشیابی سنتی) بوده که با روش نمونه گیری چند مرحله ای، حجم نمونه ۱۳۶ نفر برآورد شده است. روش این پژوهش توصیفی از نوع علی ـ مقایسه ای بود و به منظور گردآوری داده ها پرسشنامه انگیزه به تحصیل همچنین پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی در مدرسه مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های مانوا (MANOVA) و آزمون t استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین انگیزش تحصیلی دانش آموزانی که با ارزشیابی کیفی ـ توصیفی سنجش می شوند با دانش آموزانی که با تحت سنجش ارزشیابی سنتی سنجش بودند، تفاوت معناداری مشاهده نشد (-۵۸۵٫۱=t, P=0.115). بین کیفیت زندگی در مدرسه دانش آموزانی که با ارزشیابی کیفی ـ توصیفی سنجش می شوند با دانش آموزانی که تحت سنجش با ارزشیابی سنتی بودند، تفاوت معناداری مشاهده نشد (۳۱۸٫۰=t, P=0.750). بین کیفیت زندگی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.