مقاله مقایسه انگیزش تحصیلی و اشتیاق به مدرسه در دانش آموزان با و بدون نارساخوانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در ناتوانی های یادگیری از صفحه ۴۴ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه انگیزش تحصیلی و اشتیاق به مدرسه در دانش آموزان با و بدون نارساخوانی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگیزش تحصیلی
مقاله اشتیاق به مدرسه
مقاله نارساخوانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زلالی بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف مقایسه انگیزش تحصیلی و اشتیاق به مدرسه در دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی و عادی انجام گرفت. روش این پژوهش، علی- مقایسه ای بود. کلیه دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی و کلیه دانش آموزان عادی اداره آموزش و پرورش شهر اردبیل در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند که از هر دو گروه تعداد ۱۵ نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده جهت مقایسه انتخاب شدند. اعضای نمونه به پرسش نامه های انگیزش تحصیلی و اشتیاق به مدرسه به صورت انفرادی پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده نیز با استفاده از ابزارهای آمار توصیفی چون میانگین و انحراف معیار طبقه بندی و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) تحلیل شد. نتایج نشان داد که میانگین نمرات گروه مبتلا به نارساخوانی در متغیرهای انگیزش درونی، انگیزش درونی برای دانستن و نمره کلی انگیزش تحصیلی، اشتیاق رفتاری، اشتیاق هیجانی و نمره کلی اشتیاق به مدرسه به طور معناداری پایین تر از گروه عادی می باشد. نتایج این پژوهش به نقش متغیرهای مدرسه در یادگیری این دانش آموزان اشاره دارد.