مقاله مقایسه انواع ژنوتیپ ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) در مخاط بیماران مبتلا به لکوپلاکیا و دیسپلازی خفیف با افراد سالم به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۲۸ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه انواع ژنوتیپ ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) در مخاط بیماران مبتلا به لکوپلاکیا و دیسپلازی خفیف با افراد سالم به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لکه های سفید دهان
مقاله واکنش زنجیره ای پلیمراز
مقاله ویروس پاپیلومای انسانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خزیمه فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: رضوی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: کیا سیدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی سینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: به رغم اینکه لکوپلاکیا با تشخیص هیستوپاتولوژی خاصی همراه نیست ولی به عنوان ضایعه پیش سرطانی یا پیش بدخیمی در نظر گرفته می شود. ویروس پاپیلومای انسانی به خصوص انواع HPV16 و HPV18 در بسیاری ضایعات لکوپلاکیا دهانی مشاهده شده است.
هدف: تعیین حضور ویروس پاپیلومای انسانی و ژنوتیپ های ۵۰، ۳۰، ۱۸، ۱۶، ۱۱ آن در بیماران با لکوپلاکیا معمولی، لکوپلاکیای مویی دهانی و دیسپلازی خفیف و مقایسه آن با مخاط سالم.
مواد و روش ها: این مطالعه به روش مورد – شاهدی و جمع آوری اطلاعات به صورت گذشته نگر انجام شده است. ۱۰ نمونه از هر ضایعه که در پژوهش های پیشین بررسی شده بودند جمع آوری شد، نوع هر ضایعه توسط ۲ پاتولوژیست به روش هیستوپاتولوژی تایید شد. گروه شاهد از مخاط سالم افرادی که هیچ نوع ضایعه ای نداشتند، برای مثال از محل جراحی دندان عقل تهیه شد. معیارهای ورود نمونه ها عبارت بودند از وجود مقدار کافی بافت که بتوان رنگ آمیزی و آزمایش PCR را بر روی آن انجام داد. پس از استخراج DNA به روش chelex-100 واکنش زنجیره ای پلیمراز انجام شد. مقایسه نسبت ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون کای دو و آزمون دقیق فیشر و سطح معنی داری ۰٫۰۵ صورت گرفت.
نتایج: در ۷ مورد از نمونه های لکوپلاکیای معمولی و لکوپلاکیای مویی و یک مورد از دیسپلازی خفیف و مخاط سالم، HPV بدست آمد. مقایسه دو به دویی گروه ها، نشان داد که بین توزیع فراوانی HPV در دو گروه لکوپلاکیای مویی و مخاط سالم (P=0.01) و نیز لکوپلاکیای مویی و دیسپلازی خفیف (P=0.01) اختلاف معنی دار وجود داشت. همچنین بین توزیع فراوانی HPV بین گروه لکوپلاکیای معمولی و مخاط سالم (P=0.01) و بین گروه لکوپلاکیای معمولی و دیسپلازی خفیف (P=0.01) تفاوت معنی دار وجود داشت. همچنین بین عفونت زیرگروه های HPV و ضایعات لکوپلاکیای مویی، لکوپلاکیای معمولی و دیسپلازی خفیف، ارتباط آماری معنی داری بدست نیامد.
نتیجه گیری: احتمالا HPV در پاتوژنز لکوپلاکیا نقش دارد و در مورد نقش زیرگروه های مختلف این ویروس در بروز ضایعات لکوپلاکیا مطالعات گسترده تر با تعداد نمونه بیشتر مورد نیاز است.