مقاله مقایسه انواع خطاهای ادراکی در کودکان با و بدون ناتوانی یادگیری آرام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در ناتوانی های یادگیری از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه انواع خطاهای ادراکی در کودکان با و بدون ناتوانی یادگیری آرام
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خطاهای ادراکی
مقاله ناتوانی های یادگیری
مقاله نارساخوانی
مقاله نارسانویسی
مقاله نارسایی در حساب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوره درویشعلی آرام
جناب آقای / سرکار خانم: احدی بتول
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: باقریان سرارودی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مطالعه مقایسه انواع خطاهای ادراکی در دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان مدارس ویژه ناتوانی های یادگیری شهرستان بوکان در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ بود. ۴۵ دانش آموز (۱۵ دانش آموز نارساخوان، ۱۵ دانش آموز نارسانویس و ۱۵ دانش آموز نارسا در حساب) دارای ناتوانی یادگیری به عنوان نمونه پژوهش و ۱۵ دانش آموز عادی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از آزمون های خطای ادراکی مولر-لایر، افقی-عمودی و رد تصویر استفاده شد. روش مطالعه علی-مقایسه ای بود. داده های پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که خطاهای ادراکی در دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری در مقایسه با دانش آموزان عادی به طور معناداری بیش تر است. یافته های پژوهش حاضر حاکی از مشکلات دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری در توانایی ادراکی می باشد، بنابراین توجه به برنامه های آموزشی و درمانی موثر بر قابلیت های ادراکی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.