مقاله مقایسه انسجام مرکزی در کودکان با نارساخوانی، نارسانویسی، نارسایی در حساب و کودکان عادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در ناتوانی های یادگیری از صفحه ۸۰ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه انسجام مرکزی در کودکان با نارساخوانی، نارسانویسی، نارسایی در حساب و کودکان عادی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انسجام مرکزی
مقاله ناتوانی های یادگیری
مقاله نارساخوانی
مقاله نارسانویسی
مقاله نارسایی در حساب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی پور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی نجم آبادی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه تلاش های زیادی برای بررسی وضعیت شناختی کودکان دارای ناتوانی های یادگیری صورت می گیرد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه انسجام مرکزی در کودکان با نارساخوانی، نارسانویسی، نارسایی در حساب و کودکان عادی انجام شد. این پژوهش به لحاظ هدف بنیادی و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع علی مقایسه ای می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دارای اختلال نارساخوانی، نارسانویسی و نارسایی در حساب هشت تا ۱۲ ساله هستندکه در شهر تهران در سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۱ مشغول به تحصیل بوده و در مراکز ناتوانی های یادگیری شهر تهران مشغول طی کردن فرایند ارزیابی، تشخیص و یا درمان بودند. همچنین کلیه دانش آموزان عادی هشت تا ۱۲ ساله که در شهر تهران در سال تحصیلی مذکور مشغول به تحصیل بودند. از جامعه آماری به تعداد مساوی هر گروه ۷۰ نفر (در مجموع ۲۸۰ نفر) به روش در دسترس از گروه نارساخوانی، نارسانویسی و نارسایی در حساب و تصادفی خوشه ای از دانش آموزان عادی به عنوان نمونه در پژوهش حاضر انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری تکلیف طراحی قطعات توسط شاه و فریث بود. داده ها با روش آماری تحلیل واریانس یک راهه مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین گروه کودکان عادی و کودکان با نارساخوانی، نارسانویسی و نارسایی در حساب در میانگین نمره های انسجام مرکزی و همچنین در میانگین زمان صرف شده تفاوت معنادار وجود دارد، ولی بین کودکان با نارساخوانی، نارسانویسی و نارسایی در حساب در میانگین نمره ها و میانگین زمان صرف شده تفاوتی مشاهده نشد. از یافته های این پژوهش نتیجه گرفته می شود که یکی از علل احتمالی تفاوت کودکان با ناتوانی یادگیری و کودکان عادی نقص در انسجام مرکزی آنان می باشد.