مقاله مقایسه الگوی ترسیمی، توانایی سازمان دهی و حافظه دیداری – فضایی کودکان با و بدون اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های علوم شناختی و رفتاری از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه الگوی ترسیمی، توانایی سازمان دهی و حافظه دیداری – فضایی کودکان با و بدون اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی
مقاله توانایی سازمان دهی
مقاله حافظه دیداری – فضایی
مقاله تصاویر پیچیده آندره ری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده حمید
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده پناه علی
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزی علی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زرافشان هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر مقایسه الگوی ترسیمی و توانایی سازمان دهی و حافظه دیداری – فضایی کودکان با و بدون اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی است. این پژوهش از نوع علی مقایسه ای بود، برای انتخاب نمونه، از بین مدارس ابتدایی پسرانه منطقه ۹ شهر تهران، دو مدرسه به صورت تصادفی انتخاب و از بین دانش آموزان آنان ۸۰ نفر (۴۰ نفر با اختلال، ۴۰ نفر عادی) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. انتخاب کودکان با اختلال بر اساس پاسخ معلمان به فرم غربالگری محقق ساخته و فرم معیارهای راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی (انجمن روان پزشکی آمریکا، ۲۰۰۰) صورت گرفت. برای گردآوری داده ها آزمون تصاویر پیچیده آندره ری در دو مرحله در اختیار آزمودنی ها قرار داده شد و پس از ترسیم تصاویر نمره گذاری گردید. تحلیل اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون t برای گروه های مستقل نشان داد که الگوی ترسیمی و توانایی سازمان دهی و حافظه دیداری – فضایی کودکان دارای اختلال ضعیف تر از گروه بدون اختلال است (p<0.05). بر این اساس، می توان نتیجه گیری کرد که کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی در برخی از کارکردهای اجرایی و توانایی های دیداری – فضایی مشکل دارند. این یافته ها را می توان در تشخیص و درمان استفاده کرد.