مقاله مقایسه الگوهای غذایی و میزان لذت جویی از غذا در بانوان چاق و غیرچاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از صفحه ۴۸ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه الگوهای غذایی و میزان لذت جویی از غذا در بانوان چاق و غیرچاق
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاقی
مقاله بانوان
مقاله الگوهای غذایی
مقاله گرسنگی هدونیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: راست منش سیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مصرف غذا برای کسب لذت، منجر به دریافت انرژی بیش از حد نیاز شده و می تواند در توجیه علت شیوع روزافزون چاقی، کمک کند. در این مطالعه، الگوهای غذایی و امتیاز پرسشنامه لذت جویی از غذا (هدونیک) در بانوان چاق و غیرچاق، مقایسه شد و ارتباط بین امتیاز این پرسشنامه با اقلام غذایی مختلف، بررسی شد.
روش کار: این مطالعه مورد – شاهدی، با روش نمونه گیری آسان، در ۱۴۰ خانم ۴۴ – ۱۷ ساله مراجعه کننده به باشگاه چاقی منطقه ۴ شهرداری تهران، در سال ۱۳۹۰ انجام گرفت. دریافت غذایی و اطلاعات مربوط به امتیاز هدونیک، به ترتیب با استفاده از پرسشنامه های اعتبارسنجی شده نیمه کمی بسامد خوراک ۱۶۸ آیتمی و ۲۱ آیتمی لذت جویی از غذا بدست آمد. از رگرسیون لجستیک برای تعیین نسبت شانس چاقی در رابطه با الگوهای غذایی تعیین شده با روش تحلیل عاملی و امتیاز گرسنگی هدونیک استفاده شد.
یافته ها: دو الگوی غذایی تحت عنوان سالم و ناسالم، شناخته شد. نسبت شانس تعدیل شده چاقی در هیچ یک از الگوها، روند معنی داری نداشت. میانگین امتیاز پرسشنامه هدونیک در گروه مورد بالاتر از گروه شاهد بود (p<0.05). نسبت شانس تعدیل شده چاقی در سهک دوم و سوم امتیاز این پرسشنامه، در مقایسه با سهک اول، به ترتیب، ۲٫۸ و ۱۰٫۸ بود (p<0.05).
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که تفاوتی میان الگوهای غذایی بانوان چاق و غیرچاق وجود ندارد؛ در حالیکه بین گرسنگی هدونیک و چاقی، ارتباط مستقیم وجود دارد. به نظر می رسد گرسنگی هدونیک، افراد چاق را به سمت انتخاب های غذایی ناسالم سوق می دهد.