مقاله مقایسه اکسیداسیون سوبسترا و هزینه کل انرژی طی دویدن با شدت سبک و متوسط تا واماندگی و یک ساعت پس از آن در دانشجویان پسر چاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه اکسیداسیون سوبسترا و هزینه کل انرژی طی دویدن با شدت سبک و متوسط تا واماندگی و یک ساعت پس از آن در دانشجویان پسر چاق
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکسیداسیون سوبسترا
مقاله هزینه انرژی
مقاله واماندگی
مقاله دویدن با شدت سبک
مقاله متوسط
مقاله دانشجویان چاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حامدی نیا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهامین وریا
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقی امیرحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقیق حاضر، مقایسه اکسیداسیون سوبسترا و هزینه کل انرژی طی دویدن با شدت سبک و متوسط تا واماندگی و یک ساعت پس از آن در دانشجویان پسر چاق بود. به این منظور در یک طرح تحقیق متقاطع، ۱۱ دانشجو (با میانگین سن ۱٫۶۹±۲۰٫۴۵ سال، شاخص توده بدنی ۱٫۳±۳۱٫۲۶ کیلوگرم بر متر مربع و درصد چربی بدن ۳٫۵۳±۲۸٫۴۷ درصد) شرکت کرده و دو پروتکل ورزش، دویدن با شدت سبک (۴۵ درصد VO2max معادل ۶۶ درصد ضربان قلب بیشینه) و شدت متوسط (۶۰ درصد VO2max معادل ۷۶ درصد ضربان قلب بیشینه) را به فاصله ۱۱ روز روی نوار گردان اجرا کردند. گازهای تنفسی آزمودنی ها نیم ساعت قبل از فعالیت در حالت خوابیده (حالت پایه)، در حین فعالیت سبک و متوسط تا واماندگی و یک ساعت پس از فعالیت به عنوان EPOC جمع آوری و تجزیه و تحلیل شد. مقدار اکسیداسیون چربی، کربوهیدرات و هزینه انرژی از طریق کالری سنجی غیرمستقیم اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که در طول فعالیت ورزشی، اکسیداسیون چربی در ورزش با شدت متوسط به طور معناداری بیشتر از ورزش با شدت سبک بود، اما در کل فعالیت، تفاوت معناداری بین دو شدت ورزشی مشاهده نشد. اکسیداسیون کربوهیدرات در طول فعالیت و در کل فعالیت بین دو شدت ورزش تفاوت معناداری نداشت. همچنین در کل فعالیت ورزشی، هزینه انرژی در ورزش سبک به طور معناداری بیشتر از ورزش متوسط بود. در نتیجه می توان گفت ورزش سبک تا واماندگی در مقایسه با ورزش متوسط تا واماندگی برای کاهش وزن بهتر است. اما اگر زمان فعالیت را در نظر نگیریم، به علت اینکه حداکثر اکسیداسیون چربی در شدت نزدیک به شدت متوسط اتفاق می افتد، فعالیت های ورزشی با شدت متوسط برای حداکثر اکسیداسیون چربی و کاهش وزن مناسب تر است.