مقاله مقایسه افسردگی کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان با کودکان و نوجوانان سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۲۱ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه افسردگی کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان با کودکان و نوجوانان سالم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگی
مقاله کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان
مقاله کودکان و نوجوانان سالم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطری فرد مهدیه
جناب آقای / سرکار خانم: ظهیرالدین علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دیبایی شیدا
جناب آقای / سرکار خانم: زاهد غزال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: سرطان بیماری مزمنی است که کودک و نوجوان مبتلا به آن، با مسائل و مشکلات فراوانی روبروست. از جمله عوامل روان شناختی موثر در این زمینه، افسردگی می باشد که مقایسه افسردگی کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان با کودکان و نوجوانان سالم، به منظور کمک به این بیماران و نشان دادن ضرورت مداخلات روان شناختی لازم، هدف مطالعه حاضر است.
مواد و روش ها: روش مطالعه حاضر از نوع علی – مقایسه ای می باشد. در این مطالعه، از میان کودکان و نوجوانان ۸ – ۱۷ ساله مراجعه کننده به موسسه محک، ۶۵ نفر و از بین کودکان و نوجوانان سالم نیز، ۶۴ نفر بر اساس روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند و همه آنان «مقیاس افسردگی کودکان» را تکمیل نمودند.
یافته ها: با توجه به یافته های پژوهش حاضر، میانگین نمره افسردگی در کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان (۱۱٫۴۲) از کودکان و نوجوانان سالم (۸٫۴۲) به طور معنی داری (P<0.05) بالاتر بود. همچنین نتایج نشان داد که بین میانگین افسردگی دختران مبتلا به سرطان (۱۲٫۰۸) و دختران سالم (۷٫۸۷)، تفاوت معنی دار (P<0.05) وجود دارد ولی بین میانگین افسردگی پسران مبتلا به سرطان (۱۰٫۷۸) و پسران سالم (۸٫۹۹)، تفاوت معنی داری (P>0.05) وجود ندارد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر بیانگر آن است که افسردگی در کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان، بالاتر از کودکان و نوجوانان سالم بوده که این امر می تواند در روند بیماری و بهبود آن تداخل ایجاد نماید؛ لذا مداخلات روان شناختی موثر، در جهت کاهش افسردگی در این بیماران ضروری به نظر می رسد.