مقاله مقایسه افسردگی پس از زایمان در زنان با دو راهبرد مقابله با تنیدگی هیجان مدار و مساله مدار در حاملگی های کم خطر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۳۵ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه افسردگی پس از زایمان در زنان با دو راهبرد مقابله با تنیدگی هیجان مدار و مساله مدار در حاملگی های کم خطر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگی پس از زایمان
مقاله سازگاری فیزیولوژیکی
مقاله هیجانات ابرازشده
مقاله راهبرد هیجان مدار
مقاله راهبرد مساله مدار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی حبیبه
جناب آقای / سرکار خانم: سیمبر معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ابدی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: افسردگی پس از زایمان یکی از مهم ترین مشکلات سلامت زنان است. این مطالعه با هدف مقایسه میزان بروز افسردگی پس از زایمان با دو سبک مقابله با تنیدگی هیجان مدار و مساله مدار در حاملگی های کم خطر انجام گرفت.
روش بررسی: پژوهش حاضر به روش تحلیلی از نوع هم گروهی بر روی ۲۰۰ زن باردار مبتلا به تنیدگی (کم و زیاد) انجام شد. نمونه های مورد نظر، زنان باردار مراجعه کننده به تمامی مراکز بهداشتی- درمانی اردبیل بودند که به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب و بر اساس راهبرد مقابله به دو گروه هیجان مدار و مساله مدار تقسیم شدند. زنان باردار با حاملگی کم خطر در هفته ۴۲-۳۸ بارداری پرسشنامه های دموگرافیک، تنیدگی ادراک شده، راهبردهای مقابله ای Belingezomous و در هفته سوم تا چهارم پس از زایمان، پرسشنامه افسردگی Edinburgh را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از آزمون کای دو و تی تجزیه و تحلیل شدند. P<0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: در این بررسی ۱۷۰ نفر از زنان شرکت کننده در مطالعه (۸۵%) از راهبرد هیجان مدار و ۳۰ نفر (۱۵%) از راهبرد مساله مدار استفاده کردند. میزان بروز افسردگی در گروه مقابله مساله مدار ۶٫۷% و در گروه مقابله هیجان مدار ۸٫۲% بود. میزان افسردگی پس از زایمان در زنان با راهبردهای مقابله ای هیجان مدار و مساله مدار تفاوت معنی داری نداشت. میزان خطر نسبی ابتلا به افسردگی بعد از زایمان در زنان بارداری که راهبرد هیجان مدار را استفاده کرده بودند نسبت به زنانی که راهبرد مساله مدار را به کار گرفته بودند، ۱٫۲ برابر گزارش شد (p<0.05).
نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه، افسردگی پس از زایمان با دو راهبرد مقابله با تنیدگی هیجان مدار و مساله مدار ارتباطی ندارد. این امر می تواند به علت تاثیر بیشتر عوامل هورمونی خاص پس از زایمان در اتیولوژی این نوع افسردگی نسبت به سایر افسردگی ها باشد.