مقاله مقایسه افسردگی و کیفیت زندگی بیماران دیابتی و افراد غیردیابتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در سلامت و روان شناسی از صفحه ۶۱ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه افسردگی و کیفیت زندگی بیماران دیابتی و افراد غیردیابتی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگی
مقاله کیفیت زندگی
مقاله دیابت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهادری خسروشاهی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: خانجانی زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مطالعه مقایسه میزان افسردگی و کیفیت زندگی بیماران دیابتی و افراد غیر دیابتی است. در این پژوهش مقطعی ۱۰۰ بیمار مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت شهر تبریز و ۱۰۰ نفر افراد غیر دیابتی و سالم به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با استفاده از آزمون افسردگی بک و پرسشنامه کیفیت زندگی بررسی شدند. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ و با استفاده از آزمون تی مستقل تحلیل گردیدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین زنان و مردان دیابتی در متغیر افسردگی و کیفیت زندگی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بین بیماران دیابتی و افراد غیردیابتی نیزاین تفاوت مشاهده شد. در نهایت، بیماران دیابتی افسردگی و کیفیت زندگی نامطلوبی داشتند، بنابراین پیشگیری در جهت کاهش این عوامل می تواند برای این بیماران مفید باشد.