مقاله مقایسه اضطراب اجتماعی-جسمانی و نگرش های خوردن در نوجوانان چاق و دارای وزن طبیعی: بررسی نقش تعدیل کنندگی فشار اجتماعی- فرهنگی برای کاهش وزن و تغییر بدنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران از صفحه ۴۹ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه اضطراب اجتماعی-جسمانی و نگرش های خوردن در نوجوانان چاق و دارای وزن طبیعی: بررسی نقش تعدیل کنندگی فشار اجتماعی- فرهنگی برای کاهش وزن و تغییر بدنی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب اجتماعی
مقاله جسمانی
مقاله نگرش های خوردن
مقاله چاقی
مقاله فشار اجتماعی
مقاله فرهنگی
مقاله نوجوانان دختر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورشریفی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی نصرت آباد تورج
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مبانی نظری و پژوهشی این ایده را تقویت می کند که اضطراب اجتماعی- جسمانی و نگرش های خوردن در نوجوانان چاق و دارای وزن طبیعی متفاوت است. از این رو هدف پژوهش حاضر مقایسه ی اضطراب اجتماعی- جسمانی و نگرش های خوردن در نوجوانان چاق و دارای وزن طبیعی، با بررسی نقش تعدیل کنندگی فشار اجتماعی-فرهنگی برای کاهش وزن و تغییر بدنی بود.
مواد و روشها: در این مطالعه ی توصیفی- مقطعی، ۷۰ نوجوان دختر چاق و ۷۲ نوجوان دختر دارای وزن طبیعی از میان دانش آموزان مدارس متوسطه ی شهرستان تبریز انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات با پرسشنامه های اضطراب اجتماعی- جسمانی موتل و کنروی (SPAS)، نگرش های خوردن گارنر و همکاران (EAT-26) و فشار اجتماعی- فرهنگی برای کاهش وزن و تغییر بدنی مک کاب و ریکیاردلی (SCIQ) انجام شد. داده های پژوهش با تحلیل واریانس دو عاملی چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش حاضر بین نوجوانان چاق و دارای وزن طبیعی از نظر نگرش های خوردن تفاوت معنی داری وجود نداشت. اما اضطراب اجتماعی – جسمانی در نوجوانان چاق بیشتر از نوجوانان دارای وزن طبیعی بود. همچنین، فشار اجتماعی- فرهنگی بالا برای کاهش وزن و تغییر بدنی در افزایش اضطراب اجتماعی- جسمانی و خطر نگرش های خوردن مختل نقش معنی داری داشت. اما نقش تعدیل کنندگی در میزان اضطراب اجتماعی-جسمانی و خطر مختل شدن نگرش های خوردن نداشت.
نتیجه گیری: فشار اجتماعی-فرهنگی بالا برای کاهش وزن و تغییر بدنی، عامل مهمی در افزایش اضطراب اجتماعی- جسمانی و خطر نگرش های خوردن مختل است. اما چاقی با اینکه عامل مهمی در افزایش اضطراب اجتماعی- جسمانی است، تاثیری در افزایش خطر مختل شدن نگرش های خوردن ندارد.