مقاله مقایسه استرس ادراک شده و صفات شخصیتی در بیماران مبتلا به میگرن و افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۱۰۶۹ تا ۱۰۷۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه استرس ادراک شده و صفات شخصیتی در بیماران مبتلا به میگرن و افراد سالم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله میگرن
مقاله استرس ادراک شده
مقاله صفات شخصیتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیمان نیا بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی قیه قشلاقی الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: میگرن یک بیماری شایع خانوادگی است که با سردردهای ضربان دار دوره ای تشخیص داده می شود. بررسی عوامل زیستی و روان شناختی در شروع و تشدید سردردهای میگرنی نشان داده که بین عوامل روان شناختی، شخصیتی و سردردهای میگرنی ارتباط وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه استرس ادراک شده و صفات شخصیتی در بیماران مبتلا به میگرن و افراد سالم طراحی و اجرا گردید.
روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه مقطعی تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد سالم و بیماران مبتلا به میگرن مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی میگرن در شهر اردبیل در سال ۱۳۹۱ است که از جامعه مذکور نمونه ای متشکل از ۳۰ نفر بیمار مبتلا به میگرن و ۳۰ نفر افراد سالم به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه شخصیت Eysenck و پرسشنامه استرس ادراک شده Kohen استفاده گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش آمار توصیفی و تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که بیماران مبتلا به میگرن نسبت به افراد سالم استرس را منفی ادراک می کنند (۱۱F=،p<0.01 )، در بعد نوروتیسم نمرات بالاتری را به دست آوردند (۹۱/۵ F=، p<0.05) و برون گرایی افراد سالم بیش از بیماران میگرنی است (۵۷/۶F=،p<0.05 ).
نتیجه گیری: بیماران میگرنی آسیب پذیری بیشتری در مقابل بیماری های نوروتیک دارند. بنابراین توجه به ساختار روان شناختی و ویژگی های شخصیتی این بیماران می تواند در پیش آگهی بیماری تاثیر بسزایی داشته باشد.