مقاله مقایسه استحکام ریزکششی باند بین چندکور کامپوزیتی و سیستم باندینگ و فایبر پست DT Light که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران) از صفحه ۲۵۱ تا ۲۶۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه استحکام ریزکششی باند بین چندکور کامپوزیتی و سیستم باندینگ و فایبر پست DT Light
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استحکام باند
مقاله رزین کامپوزیت کور
مقاله سیستم باندینگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدیق پور لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: میرمحمدرضایی سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: رشتاک شاداب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ثبات و گیر سیستم پست و کور در موفقیت ترمیم نهایی یک فاکتور کلیدی محسوب می شود. هدف از این مطالعه تعیین گیر چند نوع کورکامپوزیتی و سیستم باندینگ بر استحکام کششی باند بین انواع کور و یک نوع پست فایبر بود.
روش بررسی: به منظور بررسی اتصال کور کامپوزیتی به پست تعداد ۶۰ عدد پست فایبر کوارتز DT Light، بر اساس نوع باندینگ و نوع ماده کور به شش گروه تقسیم شدند: گروه Heliomolar Flow+Seal Bond :A، گروه Heliomolar Flow+SE Bond :B، گروه Valux Plus+Seal Bond :C، گروه Valux Plus+SE Bond :D، گروه Corecem+Seal Bond :E، گروه Corecem+SE Bond :F، پس از طی ۵۰۰۰ سیکل حرارتی (۵-۵۵oC) و برش طولی از هر نمونه ۴ مقطع به ضخامت یک میلی متر به دست آمد. برش ها جداگانه در دستگاه تحت نیروی کششی قرار گرفت. سطح شکست توسط استریو میکروسکوپ بررسی و نوع شکست تعیین شد. One-Way ANOVA و Tukey HSD برای آنالیز آماری داده ها (P<0.05) مورد استفاده قرار گرفتند.
یافته ها: تاثیر کور کامپوزیتی و نوع باندینگ مستقل از یکدیگر نبود. کاربرد Seal Bond، کامپوزیت هیبرید (Valux Plus) به طور معنی داری استحکام باند بیشتری داشت (P<0.05). درحالیکه با کاربرد SE Bond استحکام باند کامپوزیت هیبرید از دو گروه دیگر کمتر بود (P<0.05).
نتیجه گیری: استحکام باند، تحت تاثیر نوع کامپوزیت و نوع سیستم باندینگ و ترکیب این دو نوع قرار دارد به طوری که یک کامپوزیت واحد ممکن است با کاربرد باندینگ متفاوت رفتار متفاوتی نشان دهد.