مقاله مقایسه استاندارد حسابداری شماره ۲۸ با آئین نامه شماره ۵۸ شورای عالی بیمه و تاثیر مغایرت های موجود بر سود و مالیات عملکرد شرکت های بیمه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) از صفحه ۵۷ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه استاندارد حسابداری شماره ۲۸ با آئین نامه شماره ۵۸ شورای عالی بیمه و تاثیر مغایرت های موجود بر سود و مالیات عملکرد شرکت های بیمه
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذخایر فنی شرکت های بیمه
مقاله استاندارد حسابداری ۲۸
مقاله آیین نامه شماره ۵۸
مقاله سود خالص
مقاله ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دارابی رویا
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: اله وردی مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این تحقیق، مقایسه استاندارد حسابداری شماره ۲۸ با آیین نامه شماره ۵۸ شورای عالی بیمه در مورد شناسایی و گزارشگری ذخایر فنی شرکت های بیمه و بررسی معنی دار بودن تفاوت های موجود بر سود خالص، سود قابل تخصیص و مالیات عملکرد شرکت های مزبورمی باشد. در این پژوهش، اثر به کارگیری استاندارد حسابداری شماره ۲۸، آئین نامه شماره ۵۸ شورای عالی بیمه و روش پیشنهادی محقق (محاسبه و گزارشگری ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی به عنوان اندوخته احتیاطی غیرقابل تقسیم در بخش حقوق صاحبان سهام) بر سود خالص، سود قابل تخصیص و مالیات عملکرد نمونه های تحقیق با استفاده از مقایسه میانگین داده ها به طور جداگانه مورد آزمون قرار گرفته و نتایج بدست آمده فرضیه های این تحقیق را مورد تایید قرار داده است. جامعه آماری و قلمرو مکانی تحقیق، کلیه شرکت های بیمه تجاری بوده است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای بوده و با استفاده از صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های بیمه و اسناد و مدارک پیوست آن ها صورت پذیرفته است.