مقاله مقایسه اسانس و تغییرات ماده موثره منتول در گیاه نعناع فلفلی (.Mentha. piperita L) در سه منطقه مختلف از استان کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۷۱ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه اسانس و تغییرات ماده موثره منتول در گیاه نعناع فلفلی (.Mentha. piperita L) در سه منطقه مختلف از استان کرمانشاه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نعناع فلفلی
مقاله اسانس
مقاله منتول
مقاله منتون
مقاله Mentha. piperita

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علایی شیما
جناب آقای / سرکار خانم: خان احمدی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: زاجی بیتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نعناع فلفلی با نام علمی Mentha. piperita از خانواده Lamiaceae از جمله گیاهان دارویی و معطری است که در حال حاضر در مناطق مختلف کشور کشت می شود. تحقیق حاضر به منظور شناسایی و انتخاب منطقه مناسب کاشت و تاثیر اقلیم بر روی درصد روغن فرار و ماده موثره و سایر ترکیبات در سه منطقه مختلف استان کرمانشاه شامل شهرستان های گیلان غرب، صحنه و کرمانشاه صورت گرفت. در زمان مناسب سه نمونه از هر مزرعه به طور تصادفی تهیه شد و از طریق خشک کردن سرشاخه های هوایی در سایه و به دور از رطوبت و در مجاورت هوا به طور کامل خشک و سپس پودر تهیه شد. به وسیله دستگاه کلونجر و به روش تقطیر با آب از نمونه های پودر شده اسانس تهیه شد. اسانس حاصله به منظور تعیین درصد ماده موثره با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی مورد شناسایی و مقایسه قرار گرفت. میزان منتول در سه منطقه در دامنه ۳۹٫۹۵ – ۱۴٫۴۱ و میزان اسانس در دامنه ۳٫۴۱ – ۲٫۲۶ متغیر بود که نشان دهنده تاثیر اقلیم بر روی کمیت و کیفیت اسانس موجود در گیاه می باشد. هرچند که ترکیباتی مانند منتول، منتون، پولگن، متیل استات و ۱ و ۸ سینئول در هر سه منطقه به طور مشترک وجود داشت اما ماده کارواکرول در هیچ کدام از نمونه های یادشده مشاهده نشد. در تحقیق حاضر منطقه صحنه با بالاترین درصد اسانس مناسب ترین ناحیه برای کشت این گیاه از نظر کمیت اسانس می باشد اما از لحاظ کیفی منطقه کرمانشاه دارای بالاترین میزان ماده منتول می باشد که مهم ترین ماده موثره موجود در اسانس است. از طرفی در منطقه گیلان غرب با کمترین درصد اسانس دارای بیشترین میزان منتون در اسانس می باشد که حاکی از گرم تر بودن شرایط اقلیمی در مقایسه با سایر نقاط است.