مقاله مقایسه اسانس رازیانه، کاربندازیم و تیابندازول بر ویژگی های پس از برداشت سیب رقم گلدن دلیشز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت فرآورده های باغی از صفحه ۱۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه اسانس رازیانه، کاربندازیم و تیابندازول بر ویژگی های پس از برداشت سیب رقم گلدن دلیشز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیب رقم گلدن
مقاله اسانس رازیانه
مقاله قارچ کش های شیمیایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سامی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ابوطالبی عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی عبدالحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر ضد قارچی اسانس گیاه دارویی رازیانه و مقایسه آن با قارچ کش های شیمیایی در افزایش عمر پس از برداشت و کاهش فساد سیب رقم گلدن، این آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با ۱۰ تیمار و ۴ تکرار در شهرستان سمیرم به اجرا در آمد. بدین منظور میوه ها ابتدا زخمی و آلوده به اسپور قارچ پنیسیلیوم شده و سپس در محلول های حاوی تیابندازول و کاربندازیم به غلظت های یک، ۱٫۵ و ۲ در هزار و اسانس رازیانه به غلظت های ۴۰۰، ۸۰۰ و ۱۲۰۰ میلی لیتر در لیتر به مدت ۳ دقیقه غوطه ور شدند. میوه های زخمی آلوده به قارچ پنسیلیوم و بدون اعمال تیمار به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. پس از اعمال تیمارها، میوه ها در سردخانه (دمای حدود یک درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی حدود ۸۵ درصد) به مدت ۳ ماه نگهداری شدند. فاکتورهای مورد اندازه گیری شامل درصد پوسیدگی، درصد کاهش وزن، درصد مواد جامد محلول، pH عصاره میوه، اسیدیته آب میوه و نسبت قند به اسید بود. نتایج نشان داد که خصوصیات کمی و کیفی میوه در طول دوره انبارداری تحت تاثیر نوع تیمار قرار گرفته است. طبق نتایج کمترین درصد کاهش وزن، بیشترین میزان قند و نسبت قند به اسید در تیمار رازیانه ۸۰۰ میلی لیتر در لیتر بود. کمترین میزان پوسیدگی در تیمار رازیانه ۱۲۰۰ میلی لیتر در لیتر و بیشترین آن مربوط به تیمار شاهد بود. از نظر درصد پوسیدگی رازیانه ۸۰۰ میلی لیتر در لیتر، تیابندازول ۱٫۵ درهزار و کاربندازیم ۲ درهزار در یک سطح آماری قرار داشتند. میزان مواد جامد محلول در طول انبارداری افزایش یافت. با افزایش غلظت اسانس های گیاهان دارویی درصد پوسیدگی و مواد جامد محلول کاهش یافت. بیشترین میزان نسبت قند به اسید به ترتیب در تیمارهای رازیانه ۸۰۰ و ۱۲۰۰ مشاهده شد.