مقاله مقایسه ارقام و لاین های امیدبخش جو تحت شرایط شوری آب در منطقه رودشت اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۱۷۷ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه ارقام و لاین های امیدبخش جو تحت شرایط شوری آب در منطقه رودشت اصفهان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو
مقاله شوری آب
مقاله تنش شوری
مقاله رقم
مقاله لاین و مقایسه ارقام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادمند مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: نادری درباغشاهی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محلوجی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شوری یکی از مهمترین عوامل موثر در کاهش عملکرد گیاهان زراعی می باشد. تحمل گیاهان نسبت به شوری در میان گونه های مختلف متفاوت بوده و تحت تاثیر شرایط محیطی رشد گیاه واقع می شود. یکی از راه حل های عملی برای کاهش اثرات تنش شوری در زمین های شور استفاده از ارقام متحمل به شوری است. بر این اساس این مطالعه به منظور مقایسه ۱۹ لاین جو متحمل به شوری به همراه یک رقم رایج محلی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ در ایستگاه تحقیقات شوری رودشت اصفهان انجام گردید. تهیه زمین با توجه به عملیات خاص جهت اراضی شور انجام گردید و از آب با هدایت الکتریکی ۱۲دسی زیمنس بر متر برای آبیاری استفاده گردید. نتایج نشان داد، لاین شماره ۷ ICB119146)) از نظر ارتفاع، تعداد پنجه بارور، تعداد پنجه تولیدی و عملکرد دانه نسبت به سایر لاین ها و رقم رایج منطقه برتری نسبی داشت به طوری که با تولید ۳۸۶۷ کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد را به خود اختصاص داد. با توجه به نتایج این آزمایش و بر اساس عملکرد می توان این لاین را به عنوان لاین برتر برای آزمایش های تکمیلی جهت جایگزینی با رقم رایج منطقه پیشنهاد نمود.