مقاله مقایسه ارزیابی پتانسیل روانگرایی با روشهای آزمون مقاومت نفوذ مخروط (CPT) و سرعت موج برشی (Vs) بر اساس روابط تجربی در جنوب تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مهندسی سازه های آبی از صفحه ۳۶ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه ارزیابی پتانسیل روانگرایی با روشهای آزمون مقاومت نفوذ مخروط (CPT) و سرعت موج برشی (Vs) بر اساس روابط تجربی در جنوب تهران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روانگرایی
مقاله مقاومت نفوذ مخروط (CPT)
مقاله سرعت موج برشی (Vs)
مقاله روابط تجربی
مقاله جنوب تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عادلی قرجه داغی فرشید
جناب آقای / سرکار خانم: دبیری روزبه
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی علیلوی بناب مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مسائل ژئوتکنیک لرزه ای در مقابل محققین، کارشناسان و مهندسین متخصص، وقوع پدیده روانگرایی در خاک های دانه ای و مخلوط ماسه- لای اشباع غیر متراکم می باشد. مقاومت روانگرایی خاک ها را می توان به روش های مختلف آزمایشگاهی و صحرایی تعیین نمود. در تحقیق حاضر، نتایج حاصل از دو روش صحرایی ارزیابی پتانسیل روانگرایی آزمون مقاومت نفوذ مخروط (CPT) بر اساس طرح ارائه شده توسط روبرتسون و راید (۱۹۹۸) و اندازه سرعت موج برشی (VS) با استفاده از طرح ارائه شده توسط اندروس و استوک (۲۰۰۴)، با کاربرد روابط تجربی بین آنها مقایسه گردیده و با استفاده از روش ایواساکی (۱۹۸۲) شاخص وقوع روانگرایی (PL) برای هردو روش مذکور محاسبه شده است. محدوده مورد مطالعه، قسمتی از جنوب و جنوب شرقی تهران بوده و تعداد ۶۷ حلقه گمانه تحلیل شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که ارزیابی پتاسیل روانگرایی با استفاده از دو روش مذکور با استفاده از سه رابطه تجربی با فرض شرایط سمنتاسیون و غیرسمنتاسیون برای خاکها هماهنگی مناسب و تطابق کامل وجود ندارد. همچنین، شدت خطر وقوع روانگرایی در محدوده مورد مطالعه بر اساس مقادیر شاخص پتانسیل روانگرایی با استفاده آزمون CPT در مقایسه با روش Vs دارای مقدار کمتری می باشد.