مقاله مقایسه ارزیابی پتانسیل ایجاد اختلالات اسکلتی عضلانی در اندام فوقانی با استفاده از روش های RULA و شاخص استرین در یک شرکت الکترونیکی تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۶۱ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه ارزیابی پتانسیل ایجاد اختلالات اسکلتی عضلانی در اندام فوقانی با استفاده از روش های RULA و شاخص استرین در یک شرکت الکترونیکی تهران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارگونومی
مقاله بیماری های اسکلتی عضلانی
مقاله استرین
مقاله روش رولا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روشنی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی سیدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: خوانین علی
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی رمضان
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اختلالات اسکلتی عضلانی ناشی از کار از جمله شایع ترین بیماری های محیط های کاری هستند. این مطالعه با هدف ارزیابی و مقایسه پتانسیل ایجاد این اختلالات در اندام فوقانی کارگران یک شرکت الکترونیکی به منظور تعیین سطح ریسک انجام گرفت.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی از میان کارگران خطوط مونتاژ، ۵۰ نمونه به طور تصادفی ساده انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش های رولا، شاخص استرین و پرسشنامه نوردیک انجام شد. مشاغل ایمن و ناایمن تعیین شده و ریسک فاکتورهای ایجاد اختلالات بررسی شدند.
نتایج: بر اساس روش رولا، ۵۲ درصد موارد دست راست و ۵۴ درصد موارد دست چپ در سطح ریسک سه، ۲ درصد موارد هر دو دست در سطح ریسک ۴ و در شغل ۲۵ APT درصد کار هر دو دست شاغلین در سطح ریسک ۴ قرار می گیرد. طبق شاخص استرین ۶۴ درصد موارد دست راست و ۴۲ درصد موارد دست چپ ناایمن هستند. همچنین، بالاترین درصد ناراحتی به ترتیب مربوط به کمر و شانه (۴۸ درصد)، مچ دست (۳۲ درصد)، گردن (۲۸ درصد) و پشت (۲۴ درصد) می باشد. بر اساس نتایج آزمون مجذور کای بین سابقه کار و درد شانه (P=0.016) و درد پا (P=0.032) و نیز بین نتایج شاخص استرین در دست چپ و درد شانه (P=0.002) ارتباط آماری معنی دار به دست آمد. آزمون کاپا نیز توافق بین دو روش را نشان داد.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد فراوانی اختلالات به ویژه در نواحی کمر، شانه، گردن و پشت و موارد ناایمن در روش شاخص استرین و سطوح ریسک بالا در روش رولا قابل توجه می باشند.