مقاله مقایسه ارزیابی دقت معاینه بالینی فوق تخصص نوزادان با فوق تخصص قلب کودکان در تشخیص سوفل قلبی پاتولوژیک از غیر پاتولوژیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در ارمغان دانش از صفحه ۵۶۰ تا ۵۶۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه ارزیابی دقت معاینه بالینی فوق تخصص نوزادان با فوق تخصص قلب کودکان در تشخیص سوفل قلبی پاتولوژیک از غیر پاتولوژیک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوفل
مقاله اکوکاردیوگرام
مقاله معاینه بالینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تناسان اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدیان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ترابیان سعادت
جناب آقای / سرکار خانم: صدیقی ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: سبزه ای محمدکاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سمع قلب به عنوان یکی از مهم ترین ابزار معاینه بالینی در نوزادان جهت تشخیص دادن و یا رد کردن انواع بیماری های پاتولوژیک مادرزادی است. هدف این مطالعه ارزیابی دقت معاینه بالینی فوق تخصص نوزادان با فوق تخصص قلب کودکان در تشخیص سوفل قلبی پاتولوژیک از غیر پاتولوژیک بود.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی ۱۰۸ نوزاد بستری شده در بیمارستان بعثت و فاطمیه همدان در سال ۱۳۸۹ بررسی شدند. سمع قلب به وسیله فوق تخصص نوزادان و قلب کودکان انجام شد و یافته های تشخیصی مبنی بر احتمال سوفل پاتولوژیک و یا بی گناه بودن ثبت گردید. در نهایت بیمار جهت تشخیص قطعی اکوکاردیوگرافی شد. داده ها با آزمون آماری مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: در اکوکاردیوگرافی، ۶۷ بیمار (۶۲ درصد) سوفل قلبی پاتولوژیک داشتند. یافته های بالینی بین فوق تخصص نوزادان و قلب کودکان در تشخیص سوفل پاتولوژیک به ترتیب شامل ۹۸ درصد حساسیت در مقابل ۸۷٫۲ و ۸۴٫۲ درصد ویژگی در برابر ۱۰۰ و ۹۴٫۱ درصد ارزش اخباری مثبت در مقابل۱۰۰ و ۹۴ درصد ارزش اخباری منفی در برابر ۸۵٫۴ درصد بود.
نتیجه گیری: دقت ارزیابی سوفل قلبی پاتولوژیک به وسیله فوق تخصص نوزادان نسبت به فوق تخصص قلب کودکان تفاوتی نداشت. بنابراین هم چنان اکوکاردیوگرافی به عنوان استاندارد طلایی، بهترین روش تشخیص انواع سوفل است.