مقاله مقایسه ادراک خود و مشکلات خواب در دانش آموزان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ کاستی توجه، اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در ناتوانی های یادگیری از صفحه ۲۱ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه ادراک خود و مشکلات خواب در دانش آموزان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ کاستی توجه، اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات یادگیری
مقاله بیش فعالی کاستی توجه
مقاله ادراک خود
مقاله مشکلات خواب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستم اوغلی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: جانی ستاره
جناب آقای / سرکار خانم: پوراسمعلی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر جهت مقایسه ی ادراک خود و مشکلات خواب در دانش آموزان مبتلا به اختلال بیش فعالی کاستی توجه، اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی آن جام شد. آزمودنی های پژوهش مقایسه ای حاضر، شامل دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی (۱۳۹۱) در مدارس عادی شهرستان پارس آباد بودند. ۶۰ دانش آموز (۲۰ نفر بیش فعال کاستی توجه، ۲۰ نفر دارای اختلال یادگیری، ۲۰ نفر عادی) با نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. داده ها با پرسش نامه های کانرز، یادگیری کلورادو، ادراک خود و عادات خواب گردآوری شد و با آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی LSD تحلیل گردید. نتایج نشان داد دانش آموزان دارای اختلال یادگیری در شایستگی تحصیلی، مقبولیت اجتماعی، سلوک رفتاری، ظاهر فیزیکی و ارزش کلی خود و دانش آموزان دارای اختلال بیش فعالی کاستی توجه در مقبولیت اجتماعی و سلوک رفتاری به طور معنا داری ضعیف تر از گروه عادی هستند وکودکان دارای اختلال یادگیری و بیش فعالی کاستی توجه، مشکلات خواب بیش تری از گروه عادی داشتند. بنابراین توجه به برنامه های آموزشی و درمانی موثر بر ادراک خود و خواب در این دانش آموزان اهمیت ویژه ای دارد.