مقاله مقایسه ادراک از بی عدالتی و رضایت از زندگی زناشویی در بین زوجین مواجه شده با سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی عالی نسب تبریز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۸۱ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه ادراک از بی عدالتی و رضایت از زندگی زناشویی در بین زوجین مواجه شده با سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی عالی نسب تبریز
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بی عدالتی
مقاله رضایت
مقاله رضایت از زندگی زناشویی
مقاله سرطان
مقاله زوجین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: سروشان وحیده
جناب آقای / سرکار خانم: چایچی نگار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرطان یکی از مشکلات عمده سلامتی جامعه بشری است. ابتلا به سرطان باعث می شود روابط و نقش خانوادگی بیمار و خانواده وی دچار تغییر گردد. هدف این پژوهش مقایسه ادراک از بی عدالتی و رضایت از زندگی زناشویی در بین زوجین مواجه شده با سرطان می باشد. جامعه این پژوهش زوجین مواجه شده با سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی عالی نسب تبریز می باشد که از این میان ۱۵۰ زوج حائز شرایط به صورت تصادفی انتخاب شده اند، ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه (پرسشنامه اول مربوط به ادراک از بی عدالتی و پرسشنامه دوم مربوط به رضایت از زندگی زناشویی) می باشد جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از نرم افزار آماری SPSS ویرایش ۱۳ استفاده شده است. ۵۰ درصد از نمونه ها زن و ۵۰ درصد مرد، میانگین سن بیماران ۱۴٫۱±۴۷٫۵ سال و همسران سالم آنان ۱۴٫۲±۴۶٫۱ سال بود. از نظر تحصیلات ۱۲ درصد از نمونه ها بی سواد، ۳۵ درصد تحصیلات ابتدایی، ۳۴ درصد دیپلمه و ۱۹ درصد تحصیلات دانشگاهی داشتند. از نظر شغلی ۲۷ درصد دارای شغل آزاد بوده، ۵ درصد نظامی، ۵ درصد کشاورز، ۱۷ درصد کارمند، ۴۳ درصد خانه دار و ۳ درصد دانشگاهی بودند. از نظر محل سکونت ۸۶ درصد در شهر و ۱۴ درصد در روستا سکونت داشتند. از نظر وضعیت اقتصادی نیز ۱۱ درصد وضعیت خود را خوب، ۶۴ درصد متوسط و ۵ درصد ضعیف اعلام کردند. نتیجه نهایی تحقیق نشان داد که ۹۳٫۹ درصد بیماران و۷۸٫۸ درصد همسران سالم از زندگی زناشویی خود راضی نیستند. همچنین نتایج نشان داد ۷۰٫۷ درصد از بیماران و ۵۳٫۷ درصد همسران سالم احساس عدالت در روابط خود داشتند. آنالیز آماری بین رضایت از زندگی زناشویی و احساس عدالت رابطه معنادار نشان داد.