مقاله مقایسه اختلالات شخصیت و منزلت های هویت من در مجرمین زن زندانی در زندان عادل آباد شیراز و افراد بهنجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۱۳ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه اختلالات شخصیت و منزلت های هویت من در مجرمین زن زندانی در زندان عادل آباد شیراز و افراد بهنجار
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال شخصیت
مقاله منزلت های هویت من
مقاله مجرم زندانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهبودیان مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: فاضل امین اله
جناب آقای / سرکار خانم: چین آوه محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مطالعه مقایسه اختلالات شخصیت و سبک های هویتی در مجرمین زن زندانی در زندان عادل آباد شیراز و افراد بهنجار بود. بدین منظور از بین زندانیان محبوس در زندان عادل آباد شیراز، تعداد ۱۰۰ نفر از زن به شیوه نمونه گیری در دسترس به عنوان گروه مورد مطالعه انتخاب شد و جهت مقایسه از بین زنان حاضر در پارک های خلدبرین و آزادی شیراز، تعداد ۱۰۰ نفر زنان بهنجار بدون سابقه کیفری و بیماری روانی که با توجه به ویژگی های سن و میزان تحصیلات با گروه مورد مطالعه مطابقت داشتند، به عنوان گروه مقایسه انتخاب شد. نمونه ها با استفاده از پرسشنامه بالینی چندمحوری میلون -۳ (۱۹۹۴) و سنجش عینی هویت من آدامز (۱۹۷۹)، مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های مجذور خی،t مستقل و تحلیل رگرسیون خطی، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد؛ بین منزلت های هویت من و میزان اختلالات شخصیتی در مجرمین زن زندانی و زنان بهنجار تفاوت معناداری وجود دارد (P£۰٫۰۰۰۵) و زنان مجرم زندانی اختلالات شخصیتی بیشتری دارند. همچنین بین میزان اختلالات شخصیتی افراد با منزلت های هویتی مختلف تفاوت معناداری وجود دارد (P£۰٫۰۵). بر طبق یافته های دیگر پژوهش منزلت های هویت ((من)) قادر به پیش بینی تغییرات مربوط به اختلالات شخصیتی آزمودنی های مجرم زندانی است ((P£۰٫۰۱٫